Δ.Χιόνης: Τοπική στρατηγική Αγροτικής ανάπτυξης για την Ηλεία

Παρ, 04/27/2012 - 14:59

Ο νομός μας, ως τόπος ιδιαίτερα εύφορος και παραγωγικός καλείται να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής οικονομίας, της παραγωγής ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημιουργίας προϋποθέσεων βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης μέσα από την ταυτόχρονη αξιοποίηση των φυσικών πόρων, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αγροτικής παράδοσης που διαθέτει.

Για το σκοπό αυτό απαιτείται ο σχεδιασμός μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής αγροτικής ανάπτυξης του τόπου, προτεραιότητες της οποίας θα πρέπει να είναι:

1. H αναδιάρθρωση των παραγωγικών κλάδων ? τομέων της αγροτικής οικονομίας της περιοχής με σκοπό την δημιουργία κρίσιμης μάζας παραγωγών / καλλιεργειών / παραγόμενων προϊόντων ώστε να εξασφαλιστούν α) συνθήκες οικονομίας κλίμακας για την μείωση του κόστους παραγωγής και β) ικανοποιητικός όγκος παραγόμενων προϊόντων για την αποτελεσματικότερη διάθεσή τους στις αγορές.

2. H αναδιοργάνωση των φορέων των αγροτών με στήριξη των υγιών σχημάτων (ενώσεις ? ομάδες παραγωγών) ώστε να εξασφαλίζουν αποτελεσματικότερη διαχείριση, αμεσότερη συμμετοχή και πρόσβαση σε αγορές, προμηθευτές και επενδύσεις, καθώς και αυξημένη διαπραγματευτική ισχύ έναντι των μεσαζόντων και των προμηθευτών.

3.  H πιστοποίηση των προϊόντων και των παραγωγών τους (πχ AGRO, κλπ) και η εξασφάλιση ποιοτικών σημάτων για τα προϊόντα (πχ ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ), ώστε α) να καταστούν επώνυμα και αναγνωρίσιμα, β) να διεκδικούν υψηλότερες τιμές παραγωγού και γ) να ικανοποιούν τα απαιτητικά standards μεταποιητών, εξαγωγέων, εμπόρων - αλυσίδων τροφίμων και κυρίως καταναλωτών εντός και εκτός συνόρων αναφορικά με την ιχνηλασιμότητα, την υπολειμματικότητα, την διατροφική τους αξία, κλπ.

4.  H καθετοποίηση της παραγωγής των τοπικών προϊόντων με τη συμμετοχή των ομάδων παραγωγών, μέσα από την οργάνωση μονάδων πρώτης επεξεργασίας ? τυποποίησης και μεταποίησής τους ώστε να αποκτούν υψηλή προστιθέμενη αξία και να διεμβολίζουν αποτελεσματικότερα απαιτητικές αγορές, εγχώριες και ξένες.

5.  H προβολή και προώθηση των παραγόμενων τοπικών προϊόντων μέσα από οργανωμένα σχήματα δικτύωσης ντόπιων παραγωγών και επιχειρήσεων α΄ μεταποίησης και εμπορίας (clusters) ώστε να κατακτώνται νέες αγορές και να ?χτίζεται? η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα αυτά.  

6.  H δημιουργία Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας με τη συμμετοχή και εκπροσώπηση όλων των παραγωγικών φορέων και κλάδων της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας (πρωτογενής τομέας, μεταποίηση, εμπόριο και υπηρεσίες, τουρισμός με τις ειδικές μορφές του, κλπ.) και τη πιστοποίηση ? δέσμευση των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, παραγωγών και φορέων για την παραγωγή/παροχή ποιοτικών προϊόντων/υπηρεσιών αντίστοιχα.

7. H δημιουργία βασικών δημοσίων υποδομών στις αγροτικές περιοχές του νομού, όπως για την εξασφάλιση προσβασιμότητας (πχ αγροτική οδοποιία), την εξοικονόμηση και αξιοποίηση των υδατικών πόρων τους, κλπ., που σε συνδυασμό με ένα συνολικότερο σχέδιο ανάπλασης των οικισμών συμβάλουν στην αναβάθμιση των περιοχών και στην περαιτέρω τουριστική, περιβαλλοντική ή/και άλλη αξιοποίησή τους.

Οι ανωτέρω προτεραιότητες θα εξυπηρετηθούν με την αναζήτηση των κατάλληλων εργαλείων εφαρμογής της τοπικής στρατηγικής αγροτικής ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται:

·  Ολοκληρωμένη θεώρηση των προοπτικών ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών του νομού μέσα από συγκεκριμένο επιχειρησιακό πλάνο ? μελέτη (business plan) στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη οι ανωτέρω προτεραιότητες, θα τίθενται οι στόχοι και θα περιγράφονται τα εργαλεία εφαρμογής της στρατηγικής.

·  Αξιοποίηση προγραμμάτων ολοκληρωμένης ανάπτυξης αγροτικών περιοχών όπως το ΟΠΑΑΧ ή το LEADER με ?εκ των κάτω προ τα άνω? (bottom up) προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας και εκπροσώπηση ? συμμετοχή του συνόλου των φορέων της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Με τον τρόπο αυτό τονώνεται η τοπική επιχειρηματικότητα, ενισχύεται ο κοινωνικός ιστός και το σημαντικότερο δημιουργούνται συνθήκες παραμονής και ευημερίας των νέων ανθρώπων στο τόπο τους.

·  Αξιοποίηση τόσο του ΕΣΠΑ 2007-2013 όσο και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» ως επενδυτικών εργαλείων υλοποίησης της ολοκληρωμένης στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με γνώμονα το συνδυασμό των δυνατοτήτων και αναγκών του πρωτογενή τομέα της περιοχής με τις δυνατότητες και προοπτικές που οι υπόλοιποι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας (μεταποίηση, εμπόριο, τουρισμός, υπηρεσίες, κλπ) παρέχουν, αξιοποιώντας το φυσικό περιβάλλον καθώς και την πλούσια αγροτική παράδοση και πολιτιστική κληρονομιά της Ηλείας.

·  Συνέργειες με άλλους αναπτυξιακούς φορείς, Υπουργεία και Υπηρεσίες, διατοπικές και διακρατικές συνεργασίες και γενικά ενέργειες εξωστρέφειας που θα προωθούν την υιοθέτηση καλών πρακτικών, νέων τεχνολογιών και καινοτομιών και θα συμβάλουν στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και πληροφόρηση του τοπικού πληθυσμού γύρω από τις εξελίξεις στους τομείς ενδιαφέροντος και δραστηριοποίησής του.  

Συμπερασματικά, ο νομός μας διαθέτει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης ακόμη και σε μια περίοδο έντονων ανατροπών και κοινωνικοοικονομικών κρίσεων όπως η σημερινή, αξιοποιώντας τους πολύτιμους πόρους του και ιδιαίτερα το ανθρώπινο δυναμικό του, τους νέους ανθρώπους του, οι οποίοι με σωστή οργάνωση και συστηματική προσπάθεια μπορούν να διασφαλίσουν το μέλλον και την προοπτική που όλοι επιθυμούμε για τον τόπο μας.  

Share