Χ. Γαβράς:Διεθνικές συνεργασίες επιχειρήσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Τετ, 11/16/2011 - 21:21

Παράταση έως 9 Δεκεμβρίου 2011 υποβολής προτάσεων των προεγκεκριμένων έργων

Στην ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου της Ηλείας προχώρησε ο σύμβουλος του Επιμελητηρίου Ηλείας κος. Χρήστος Γαβράς. Ο κύριος Γαβράς θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές την  9 - 10 Δεκεμβρίου 2011 με την παράταξη Ενότητα - Ανάπτυξη- Δημιουργία στην οποία είναι επικεφαλής ο κος. Αθανάσιος Σκορδαλής.

Ο κος. Γαβράς δήλωσε: «Βασικός στόχος της δράσης "Διεθνικές Συνεργασίες Επιχειρήσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας" αποτελεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η ενίσχυση της απασχόλησης και  της ποιότητας ζωής μέσω  της υλοποίησης έργων  Ε&ΤΑ σε συγκεκριμένους τομείς και δραστηριότητες που: α) ενδιαφέρουν τον παραγωγικό ιστό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θα συμβάλουν άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών και στη διείσδυση σε νέες αγορές, β) υποστηρίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτικών σε διάφορους τομείς όπως υγεία, ενεργειακή πολιτική, περιβαλλοντική πολιτική, μεταποίηση, υγεία κλπ γ) παράγουν νέα γνώση που μπορεί να αξιοποιηθεί.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  ΔΕ-Π-ΙΝ 2007-2013 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά πολύ συγκεκριμένους τομείς Ε&ΤΑ επιλεγμένους που χρηματοδοτήθηκαν και χρηματοδοτούνται από το  6ο και 7ο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την Έρευνα κα Τεχνολογία (Ε+Τ).

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε  3.817.777 ευρώ.

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.

ΠΡΑΞΗ Ι: Συνεργατικά έργα στις περιοχές των LEAD MARKETS δηλαδή, Βιώσιμες Κατασκευές, Έξυπνα Υφάσματα, Ανακύκλωση, Βιο-υλικά, Ανανεώσιμες Ενέργειες και e-Health (έργα χρονικής διάρκειας έως 36 μηνών το μέγιστο και με τουλάχιστον μία επιχείρηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)

ΠΡΑΞΗ ΙΙ: Συνεργατικά έργα στον τομέα της μεταποίησης (manufacturing) και η προώθηση των νέων μεθόδων παραγωγής αλλά και των ευέλικτων συστημάτων παραγωγής (έργα χρονικής διάρκειας έως 36 μηνών από τουλάχιστον μία επιχείρηση του κλάδου της μεταποίησης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)

Η 1η  πράξη της δράσης απευθύνεται σε  συμπράξεις Μικρομεσαίων (ΜΜΕ) επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων, ΑΕΙ, τεχνολογικών, δημόσιων και άλλων φορέων.

Η 2η  πράξη της δράσης απευθύνεται σε  Μικρομεσαίες (ΜΜΕ) επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το Α.Π. 3466/27-10-2011 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα κύκλων υλοποίησης των έργων των Πράξεων Ι και ΙΙ που έχουν αξιολογηθεί θετικά και εγκριθεί από προγράμματα - διακρατικές δράσεις που χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται στο πλαίσιο του ERANET και τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της διεθνικής συνεργασίας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας.

Share