Ο Αντιπεριφερειαρχης Ηλειας Χ.Καφυρας για το έργο «Βελτιωση Οδου Κυλληνη - Εθνικη Οδος Πατρων- Πυργου »

Τρί, 11/15/2011 - 13:30

Το έργο «Οδός Κυλλήνης - Ε.Ο.» είναι μήκους 12,5χλμ.  είναι το πρώτο έργο που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ - ΠΕΠ Δ.Ε. και το πρώτο που δημοπρατήθηκε και ξεκινάει η κατασκευή του.

Το συγκριμένο έργο είναι σημαντικό τόσο από πλευράς οικονομικού μεγέθους, καθώς είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα που θα κατασκευαστούν στην Ηλεία, όσο και από πλευράς σοβαρής βελτίωσης των προβλημάτων του υπάρχοντα δρόμου, καθώς θα επιλύσει το πρόβλημα των δεκάδων ατυχημάτων και δυστυχημάτων που συμβαίνουν κάθε χρόνο σε αυτό.

Επίσης βοηθάει στη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής και δίνει λύση στον μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο που έχει αυτός ο δρόμος, διότι εξυπηρετεί το λιμάνι της Κυλλήνης και συνακόλουθα την επικοινωνία και τις μεταφορά με τα δυο νησιά της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς, αλλά και τα πολλά εμπορικά πλοία.

Το συγκεκριμένο έργο που σήμερα κλείνει 19 μήνες από την δημοπράτηση του και 11 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, έχει ακόμα μία μεγάλη εκκρεμότητα η οποία δεν οφείλεται σε δική μας υπαιτιότητα.

Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία των απαλλοτριώσεων που το Μονομελές Πρωτοδικείο Αμαλιάδας πρέπει να προσδιορίσει τη τιμή μονάδας για τα απαλλοτριώμενα ακίνητα.

Μέχρι τώρα υπήρξαν 4 αναβολές της εκδίκασης τους και στις 17 Νοεμβρίου 2011 έχει προσδιοριστεί η πέμπτη εκδίκαση της, που ελπίζουμε να είναι η τελευταία, η οποία και θα απελευθερώσει την απρόσκοπτη και γρήγορη ολοκλήρωση του έργου, γιατί μέχρι τώρα κατασκευαζόταν σε μέρη τα οποία είχαν συντελεστεί απαλλοτριώσεις από το παρελθόν.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

-i) Με τη με αριθ. πρωτ. 4787/10-4-2009 απόφαση Περιφέρειας Δυτικής  Ελλάδας, το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» (ΕΣΠΑ 2007-2013). Ο συνολικός προϋπολογισμός ένταξης της Πράξης ανέρχεται σε 11.612.736,80 ευρω με ΦΠΑ και κατανέμεται όπως παρακάτω στα Υποέργα που ακολουθούν:

1ο Υποέργο :  «Βελτίωση οδού Κυλλήνη - Εθνική οδός Πατρών-  Πύργου»

Προϋπολογισμός: 10.662.736,80 ευρω με ΦΠΑ

Αφορά στην εργολαβία κατασκευής του έργου.

2ο Υποέργο : Απαλλοτριώσεις

Προϋπολογισμός: 850.000,00 ? με ΦΠΑ

Αφορά στην απόκτηση γης για την κατασκευή του έργου με τη διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του Ν2882/2001.

3ο Υποέργο : Μετατόπιση δικτύου Ο.Κ.Ω.

Προϋπολογισμός: 100.000,00 ? με ΦΠΑ

Αφορά στη δαπάνη μετατόπισης των εγκατεστημένων δικτύων Δ.Ε.Η, ηλεκτροφωτισμού που απαιτείται να γίνει για την υλοποίηση του έργου.

-ii) Με τη με αριθ. πρωτ. 1873/115-6-11 απόφαση Π.Δ.Ε. έχει τροποποιηθεί η απόφαση ένταξης της πράξης  για:

(4α) την προσθήκη 4ου Υποέργου που αφορά στη διενέργεια

αρχαιολογικών ερευνών ? εργασιών στο χώρο εκτέλεσης του

έργου, προϋπολογισμού 50.000,00 ? και,

(4β)  την τροποποίηση του προϋπολογισμού του 1ου Υποέργου της

Πράξης όπως αυτός ισχύει μετά την υπογραφή της από 22-12-

2010 Σύμβασης κατασκευής του.

-      ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στη  διαπλάτυνση/ βελτίωση της επαρχιακής οδού Κυλλήνης - Εθνικής οδού Πύργου-Πατρών με αρχή τη διασταύρωση της Ε.Ο  στον κόμβο του αεροδρομίου και πέρας την είσοδο του οικιστικού ιστού της Κάτω Παναγιάς.

Το μήκος του δρόμου που βελτιώνεται είναι 11.644 m. Η διαπλατυσμένη  διατομή της οδού προβλέπεται να έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας , πλάτους 3,75 και 3,00 m, ανά κατεύθυνση (δηλ. συνολικό πλάτος κυκλοφορούμενου καταστρώματος 13,50 m) και έρεισμα πλάτους 1,25 m, επίσης ανά κατεύθυνση, ενώ στα 0,75 m από το τέλος του ερείσματος προβλέπεται να τοποθετηθεί προστατευτικό κιγκλίδωμα. Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή έξι (6)  ισόπεδων κόμβων με τον ηλεκτροφωτισμό αυτών.

Α) Β΄ έξοδο οικισμού Ανδραβίδας (ΧΘ 2+555)

Β) Προς οικισμούς Στρουσίου και Μυρσίνης (χθ 3+407)

Γ) Προς οικισμό Μυρσίνης (ΧΘ 4+198)

Δ) Είσοδος οικισμού Νεοχωρίου (ΧΘ 5+060)

Ε) Έξοδος οικισμού Νεοχωρίου (ΧΘ 7+160)

Δ) Κόμβος προς «Διασπορά» (117 ΠΜ)

 

      ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

1)     Το 1ο Υποέργο, που αφορά στην κατασκευή του έργου,  δημοπρατήθηκε στις 22-6-2010 και αναδείχθηκε ανάδοχος η  Κ/Ξ  «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Τ.Ε» με μέση τεκμαρτή προσφερθείσα έκπτωση 45,34 %. Το εργολαβικό συμφωνητικό με την ανάδοχο υπογράφηκε στις 22-12-2010 και αφορά σε ποσό Σύμβασης 6.867.227,81 ευρω με ΦΠΑ. Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου έχει οριστεί για τις 22-6-2012.

2)     Για το 2ο Υποέργο (απαλλοτριώσεις) έχει κηρυχθεί αναγκαστική απαλλοτρίωση και έχει οριστεί δικάσιμος στις 17-11-2011 μετά από τέσσερις  αναβολές των προηγουμένων δικασίμων που είχαν οριστεί (για τις 20-6-2010, 20-10-2010, 17-3-2011 και 20-10-11).
Το 3ο Υποέργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

3)     Για το 4ο Υποέργο έχει εκδοθεί η με αριθμ.πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ07/93815/4086/6-10-11 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού Πολιτισμού περί έγκρισης εκτέλεσης αρχαιολογικών εργασιών με αυτεπιστασία.

 

-      ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ  ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι εργασίες του έργου βρίσκονται σε εξέλιξη στα τμήματα αυτού όπου υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών λόγω παλαιάς απαλλοτρίωσης. Συγκεκριμένα,  έχει ολοκληρωθεί οι εργασίες διαπλάτυνσης της οδού μέχρι και την κατασκευή της ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε όλο το πλάτος της διατομής,  στο τμήμα της οδού από  διατομή Δ48 (Χ.Θ. 0+860) έως Δ148 (Χ.Θ. 2+820) δηλ. σε συνολικό μήκος 1.960 m . Στη συνέχεια της οδού, βρίσκονται σε εξέλιξη και βαίνουν προς ολοκλήρωση οι εργασίες διαπλάτυνσης στο τμήμα από Δ148 (Χ.Θ. 2+820) έως Δ206 (Χ.Θ 3+950), δηλ. σε μήκος 1.130 m.

Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες διαπλάτυνσης της οδού μέχρι και την 1η στρώση βάσης και βαίνει προς ολοκλήρωση και η κατασκευή της 2ης στρώσης βάσης, σε όλο το πλάτος της διατομής,  στο τμήμα του έργου που αφορά στην παράκαμψη Νεοχωρίου από   διατομή Δ262 (Χ.Θ. 5+050) έως Δ374 (Χ.Θ. 7+150)  δηλ. σε συνολικό μήκος 2.100 m.

Τέλος, έχουν κατασκευαστεί οι απαιτούμενες επεκτάσεις των εγκαρσίων τεχνικών ( επεκτάσεις κιβωτοειδών  οχετών και σωληνωτών οχετών καθώς και επεκτάσεις γεφυρών επί πασσάλων σκυροδέματος) στα προαναφερόμενα τμήματα του έργου.

  • ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:

1.697.300,00  ευρώ (με ΦΠΑ) με βάση πέντε (5)  εγκεκριμένες πιστοποιήσεις.

 

Share