Πρόσληψη εξήντα πέντε (65) ατόμων εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Σάβ, 01/22/2011 - 06:38

Στην πρόσληψη εξήντα πέντε (65) ατόμων εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού προχωρά η Τράπεζα της Ελλάδος.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει την 18η Φεβρουαρίου 2011.

Η αίτηση υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή.

Η Προκήρυξη έχει ως εξής:

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1Ε/2010

Εκδόθηκε η 1Ε/2010 προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/31.12.2010, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά την πλήρωση εξήντα πέντε (65) θέσεων εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Μάρνη 8, Αθήνα), από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα), καθώς και από τις Περιφερειακές Ενότητες και τις Περιφέρειες της χώρας.

Τα έντυπα των αιτήσεων συμμετοχής διατίθενται από τις Περιφερειακές Ενότητες και Περιφέρειας της χώρας, καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει με την πάροδο της 18ης Φεβρουαρίου 2011.

Η αίτηση υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο μεγέθους Α4 ή στον ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, ο οποίος διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ

Αίτηση για την

Προκήρυξη: 1Ε/2010

Κατηγορία: Εξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό

Τ.Θ. 14308

Share