Με υπουργική απόφαση συνέχιση του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"

Τρί, 01/10/2012 - 16:00

Με υπουργική αφόφαση συνέχιση του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" μέχρι τις 30/06/2012.

Ολόκληρη η απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού κ. Φώφης Γενηματά έχει ως εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 268/Α΄/31-12-2011 δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν.4024/2011??.που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», στην οποία συμπεριλαμβάνεται διάταξη για τη συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» έως τις 30.6.2012, με ισόχρονη παράταση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού από τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα. Της πρόκλησης της σχετικής ρύθμισης προηγήθηκε συνεργασία με το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

 

Ειδικότερα, στην παρ. 6 του άρθρου 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι:

«α. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, υλοποιείται με την Πράξη «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ? οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013» σύμφωνα με την υπ? αριθμ.1.605/οικ.3.85/14-1-2011 (Β΄/17) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνεχίζεται έως την 30.6.2012.

β. Για τη συνέχιση του προγράμματος παρατείνονται οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού των ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων, που απασχολούνται στην υλοποίηση της παραπάνω Πράξης έως την 30.6.2012. Οι παραπάνω συμβάσεις σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 21 του ν.2190/1994.»

Αντικείμενο της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών κατ? οίκον φροντίδας σε ηλικιωμένα και λοιπά άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, τα οποία εξαρτώνται από οικογένειες ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων (ωφελούμενοι). Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται μέσω «Μονάδων Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας» των ΟΤΑ ή των νομικών τους προσώπων (νπδδ ή επιχειρήσεις).

Εκτός των ωφελούμενων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προγράμματος, οι ΟΤΑ, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών και οι επιχειρήσεις τους, που υλοποιούν «Μονάδες Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας», εξυπηρετούν και μη επιλέξιμους ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ που χρήζουν κατ? οίκον βοηθείας, με κάλυψη της δαπάνης από εθνικούς πόρους.

Με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ.6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου συνεχίζεται η λειτουργία των μονάδων αυτών πέραν της 31ης.12.2011 και έως τις 30.6.2012, με παράταση των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στις μονάδες αυτές, έως 30.6.2012, χωρίς τούτο να επιφέρει τη μετατροπή της σχέσης εργασίας τους σε αορίστου χρόνου.

Για την παράταση των συμβάσεων δεν απαιτείται η έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

Για τα ανωτέρω να ενημερώσετε άμεσα τους ΟΤΑ της αρμοδιότητάς σας.

 

 

Το παρόν μπορείτε να αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr, στη διαδρομή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Αυτοδιοίκηση/Εγκύκλιοι-Αποφάσεις-Συχνές Ερωτήσεις-ΟΤΑ α΄ βαθμού/Κοινωνικές Δομές/Εγκύκλιοι.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

Share