Εγκύκλιος ΥΠΕΣ: Πώς θα γίνει η κατάταξη προσωπικού στις Περιφέρειες

Δευ, 07/04/2011 - 07:47

Μέχρι τις 5 Ιουλίου οι αιρετοί Περιφερειάρχες, πρέπει να εκδώσουν τις διαπιστωτικές πράξεις για την κατάταξη του προσωπικού που μετατάχθηκε, σε κενές θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο/ εκπαιδευτική βαθμίδα/ειδικότητα του Εσωτερικού Οργανισμού των Περιφερειών. Επίσης δεν αλλάζουν οι προϊστάμενοι και δεν προβλέπεται καμία δυσμενής μεταβολή για τους υπαλλήλους των προσωποπαγών θέσεων.

Αυτά προβλέπονται στην εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δ. Στεφάνου, για «Θέματα κατάταξης προσωπικού, επιλογής προϊσταμένων και Διαχειριστικών Αρχών των τέως κρατικών περιφερειών σε αιρετές»  που τίθενται σε ισχύ από 1 Ιουλίου.

Η εγκύκλιος αναφέρει επακριβώς:

«Σύμφωνα με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» και ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 256 παρ. 1 και παρ. 2α του ν. 3852/2010 διενεργήθηκαν μετατάξεις προσωπικού οργανικών μονάδων των υπηρεσιών των τέως κρατικών Περιφερειών, των οποίων αρμοδιότητες απονέμονται στις αιρετές Περιφέρειες είτε μεμονωμένως (εθελούσιες μετατάξεις) είτε για το σύνολο συγκεκριμένου τομέα (αυτοδίκαιες μετατάξεις) στις αιρετές περιφέρειες της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας. Οι μετατάξεις αυτές διενεργήθηκαν με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα των τέως κρατικών Περιφερειών και η ισχύς των αποφάσεων αυτών αρχίζει από την 1-7-2011.

Προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την κατάταξη του ανωτέρω προσωπικού στις αιρετές περιφέρειες, ώστε να αποφευχθούν τυχόν δυσλειτουργίες, πρέπει να γίνουν οι κατωτέρω ενέργειες:

Ο οικείος Περιφερειάρχης άμεσα, μέχρι την 5η Ιουλίου 2011, πρέπει να εκδώσει διαπιστωτική πράξη για την κατάταξη του προσωπικού που μετατάχθηκε, σε κενές θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο/ εκπαιδευτική βαθμίδα/ειδικότητα του οικείου Πρότυπου Ενιαίου Εσωτερικού Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας των Περιφερειών. Η διαπιστωτική πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Όπως σας γνωρίσαμε και στην αριθμ. 54/2010 εγκύκλιό μας, οι θέσεις του μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των κρατικών Περιφερειών που μετατάχθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 256 παρ.1 και 256 παρ.2α, προβλέφθηκαν στους Πρότυπους Εσωτερικούς Οργανισμούς Οργάνωσης και Λειτουργίας των Περιφερειών, κατηγοριοποιούμενες σύμφωνα με το καθεστώς που διέπει καθεμιά από αυτές τις κατηγορίες.

Ειδικότερα, το μόνιμο (δημοσίου δικαίου) προσωπικό έχει καταγραφεί και κατηγοριοποιηθεί κατά κατηγορία και κλάδο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄39) όπως ισχύει (ισχύον προσοντολόγιο). Στο πλαίσιο αυτό, έχουν πραγματοποιηθεί και ομαδοποιήσεις κλάδων, π.χ. στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού συμπεριλαμβάνονται, πέραν των ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τόσο οι ΠΕ Διοικητικού όσο και οι ΠΕ Οικονομικού, ενώ στο Γεωτεχνικό προσωπικό εντάσσονται οι ειδικότητες Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Κτηνιατρικής, Γεωλογίας, Ιχθυολογίας κ.λπ.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το μόνιμο προσωπικό καταλαμβάνει κατά κύριο λόγο οργανικές θέσεις. Είναι δυνατόν, ωστόσο, να υφίσταται και μόνιμο προσωπικό το οποίο υπηρετούσε σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις όπως π.χ. οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί ως μόνιμοι κατόπιν σχετικών δικαστικών αποφάσεων κ.λ.π. Το προσωπικό αυτό περιγράφεται ως μόνιμο προσωπικό προσωποπαγών θέσεων.

Αντίστοιχα, όσον αφορά το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αυτό κατηγοριοποιείται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ενώ δύναται να καταλαμβάνει τόσο οργανικές όσο και προσωποπαγείς θέσεις.

Βάσει των ισχυουσών σήμερα διατάξεων, οργανικές θέσεις προσωπικού αορίστου χρόνου δύνανται να προβλέπονται μόνο για το Ειδικό Επιστημονικό καθώς και το τεχνικό ή βοηθητικό προσωπικό. Ωστόσο, στις τέως κρατικές Περιφέρειες υπηρετούσε προσωπικό αορίστου χρόνου και λοιπών ειδικοτήτων, το οποίο είχε ενταχθεί σε οργανικές θέσεις, κατ' εφαρμογήν παλαιοτέρων διατάξεων. Οι οργανικές αυτές θέσεις διατηρήθηκαν και στα προεδρικά διατάγματα των Πρότυπων Οργανισμών των Περιφερειών, βάσει και της εξουσιοδότησης του άρθρου 103 παρ.8 Σ.

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, για την κατάταξη όλου του ανωτέρω προσωπικού στις αντίστοιχες θέσεις, θα πρέπει οι υπηρεσίες των Περιφερειών να ακολουθούν τις σχετικές ρυθμίσεις του Προσοντολογίου, ώστε κάθε υπάλληλος να ενταχθεί ορθά στη θέση που έχει προβλεφθεί γι' αυτόν.

Σε περίπτωση που οι οργανικές θέσεις που συστήνονται με τους Οργανισμούς δεν επαρκούν για την κατάταξη του αντίστοιχου προσωπικού σε αυτές, το προσωπικό αυτό κατατάσσεται σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις.

Η κατάταξη σε προσωποπαγείς θέσεις δεν επιφέρει καμία δυσμενή μεταβολή στο υπηρεσιακό καθεστώς των υπαλλήλων. Οι θέσεις του προσωπικού αυτού, εφόσον κριθεί αναγκαίο, με τροποποίηση του ΟΕΥ, εφόσον ήταν οργανικές πριν τη μετάταξη του στην Περιφέρεια, μπορεί να προβλεφθούν εκ νέου ως τέτοιες. Και σε αυτή την περίπτωση θα τηρηθούν τα οριζόμενα στο π.δ. 50/2001 όπως ισχύει.

Αμέσως μετά την κατάταξη του προσωπικού θα ακολουθήσει η τοποθέτησή του στις οργανικές μονάδες που προβλέπονται στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των περιφερειών. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη (άρθρο 245 παρ. 3 του ν.3852/2010).

Δεδομένου ότι το μετατασσόμενο προσωπικό αποτελεί στελεχικό δυναμικό, εξειδικευμένο σε ειδικά θέματα, κρίνεται σκόπιμη η τοποθέτησή του στις αρμόδιες Δ/νσεις των Περιφερειών, οι οποίες ασκούν τις συναφείς αρμοδιότητες.

 

Όσον αφορά στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων στις οποίες κατατάσσεται το εν λόγω προσωπικό, εξακολουθούν να προΐστανται αυτοί που είχαν ήδη οριστεί προϊστάμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 α και β του ν. 3905/2010 και την Α.Π. 74614/28-12-2010 (αρ. 53) ερμηνευτική εγκύκλιό μας.

Σε περίπτωση που υπάρχουν θέσεις προϊσταμένων οι οποίες παραμένουν κενές, καλύπτονται με ορισμό από τον Περιφερειάρχη κατ' ανάλογη εφαρμογή της ανωτέρω εγκυκλίου μας.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα των ενεργειών, εφιστούμε την προσοχή σας για τις κατά προτεραιότητα  ενέργειές σας. Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητο οι υπηρεσίες σας να προβούν έγκαιρα στην προετοιμασία των διαπιστωτικών πράξεων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν δυσλειτουργίες που θα δυσχεράνουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα εγκύκλιο, με κοινοποίηση των διαπιστωτικών πράξεων τόσο στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, όσο και στην υπηρεσία μας.

 

Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών

 

Από 1.7.2011 οι Περιφερειάρχες προΐστανται των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών (ΕΔΑ) των Περιφερειών, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3614/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχουν αναλάβει αρμοδιότητες διαχείρισης συγκεκριμένων αξόνων προτεραιότητας των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007 - 2013. Οι υπηρεσίες αυτές σε ότι αφορά στα θέματα του προσωπικού τους εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007, όπως ισχύει κάθε φορά.

Ειδικότερα ως προς τις ισχύουσες αποσπάσεις ή μετακινήσεις υπαλλήλων που υπηρετούν στις ΕΔΑ:

  • Οι αποφάσεις απόσπασης στις ΕΔΑ προσωπικού άλλων φορέων (ΜΟΔ ΑΕ, δήμων κ.α.) εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη της διάρκειάς τους, με δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσής τους σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 ν.3614/07.
  • Εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, με δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης, και οι αποφάσεις μετακίνησης στις ΕΔΑ προσωπικού της πρώην κρατικής Περιφέρειας που μετατάσσεται από 1.7.2011 στην αιρετή Περιφέρεια.
  • Για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας των ΕΔΑ, οι υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που με πράξη του οικείου Γενικού Γραμματέα των τέως κρατικών Περιφερειών είχαν μετακινηθεί στις υπηρεσία αυτές, θα συνεχίσουν να απασχολούνται σε αυτές. Προς τούτο, το Υπουργείο Εσωτερικών θα εκδώσει Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την απόσπασή τους μέχρι τη λήξη του χρόνου μετακίνησής τους, όπως αυτή είχε καθορισθεί με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα των τέως κρατικών Περιφερειών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση».

Share