Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ για τα δημόσια έργα, μελέτες, υπηρεσίες που περνούν στις Περιφέρειες

Δευ, 07/04/2011 - 07:42

Εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και υπηρεσιών που από τις πρώην κρατικές Περιφέρειες, περνούν στις αιρετές, εξέδωσε ο Γ. Γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Δ. Στεφάνου. Με την εγκύκλιο καθορίζονται τα αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα, πώς αντιμετωπίζονται οι αιτήσεις Θεραπείας και  τα συνεχιζόμενα έργα, μελέτες και υπηρεσίες. Ενδεικτικά, προβλέπεται ότι μέχρι τις 8 Ιουλίου θα πρέπει να έχουν οριστεί όλοι οι επιβλέποντες των παραπάνω έργων. Μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι όπου δεν έχουν εκδοθεί τα απαιτούμενα Προεδρικά διατάγματα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο, εφόσον δεν ανακύπτει αντίθεση με το περιεχόμενό του.

 

Ολόκληρη η εγκύκλιος έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 που εκτελούνται από 1-7-2011 από τις Περιφέρειες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 283 παράγραφος 2 εδάφιο τέταρτο του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), οι δήμοι και οι περιφέρειες υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε πάσης φύσεως υποχρεώσεις και δικαιώματα, εξαιρουμένων των εμπραγμάτων, που βάσει διατάξεων νόμων και κανονιστικών πράξεων συνδέονται με αρμοδιότητες που μεταφέρονται σε αυτούς.

Με τη διάταξη του άρθρου 186 παράγραφος ΙΙΙ του Ν.3852/2010 οι αρμοδιότητες 1 έως 12 της παραγράφου ΙΙ του τομέα ΣΤ οι οποίες αφορούν μεταξύ των άλλων και την εκτέλεση έργων των πρώην Κρατικών Περιφερειών, ασκούνται από τις Περιφέρειες από 1.7.2011.

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι αιρετές Περιφέρειες υπεισέρχονται αυτοδίκαια σε όλες τις υποχρεώσεις και δικαιώματα των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α') οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και εκτελούνται από τις Δ.Δ.Ε., Δ.Ε.Σ.Ε. και Δ.Ε.Κ.Ε., Δ/νσεις οι οποίες προσωρινά και μέχρι 30.6.2011 υπάγονται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Επί πλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 4 προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, κατ' εξουσιοδότηση προγενέστερων διατάξεων και ρυθμίζουν θέματα σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο, εφόσον δεν ανακύπτει αντίθεση με το περιεχόμενό του.

Ως εκ τούτου και μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος περί αποφαινόμενων και γνωμοδοτούντων οργάνων, καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας, για θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α') των Περιφερειών, που προβλέπεται στη παράγραφο VΙΙα του άρθρου 186 του ν.3852/2010 η εκτέλεση των σχετικών δημοσίων συμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη θα γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω :

1. Αποφαινόμενα και Γνωμοδοτούντα όργανα

Όσον αφορά τις συμβάσεις δημοσίων έργων, όπου στο Π. Δ. 131/1998 (ΦΕΚ 105

Α') αναφέρεται Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία, νοείται ο Προϊστάμενος του αρμόδιου κατά περίπτωση Τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας και Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ή η οικεία Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π. Δ. 186/1996 (ΦΕΚ 145Α'/ 96).

Όσον αφορά τις συμβάσεις μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005, ως Δ/νουσα Υπηρεσία νοείται η Δ/νση Τεχνικών Έργων και ως Προϊσταμένη Αρχή η οικεία Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 40701/ 27 -7- 2006 (ΦΕΚ 1196 Β'/ 31 -8- 2006).

Τα Τεχνικά Συμβούλια του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 131/1998 εξακολουθούν να λειτουργούν με την σύνθεση την οποία θα έχουν την 30.6.2011, μέχρι τη συγκρότηση των περιφερειακών συμβουλίων δημοσίων έργων, που προβλέπονται στο υπό έκδοση Προεδρικό Διάταγμα του αρ. 186 περ. VIIα του Ν. 3852/ 10.

2. Αιτήσεις Θεραπείας

Μέχρι τον ορισμό του Ελεγκτή Νομιμότητας του άρθρου 216 του ν.3852/2010 ο οποίος βάσει του άρθρου 227 παρ.4β του ίδιου νόμου αποφαίνεται επί αιτήσεων θεραπείας έργων προϋπολογισμού έως 5.000.000 ευρώ, μελετών και υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3316/2005, αρμόδιος να αποφανθεί επί των αιτήσεων αυτών είναι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 238 του ανωτέρω νόμου, μετά από γνώμη του περιφερειακού συμβουλίου δημοσίων έργων (αρ. 4 του Π. Δ. 131/ 1998).

3. Συνεχιζόμενα Έργα, Μελέτες και Υπηρεσίες

Τα συνεχιζόμενα έργα, μελέτες και υπηρεσίες του πεδίου του ν.3316/2005 κατανέμονται στα αντίστοιχα τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων σύμφωνα την κατηγορία του έργου, της μελέτης ή της υπηρεσίας και την αρμοδιότητα του κάθε τμήματος. Για κάθε ένα έργο, μελέτη ή υπηρεσία ο προϊστάμενος του τμήματος ορίζει άμεσα επιβλέποντα μέχρι 8/ 7. Η εύρυθμη και ταχεία πρόοδος των έργων εξυπηρετείται από τον ορισμό του ίδιου επιβλέποντα στα έργα μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Στις περιπτώσεις που θα καταστεί αναγκαία η αλλαγή επιβλέποντος, θα απαιτηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής του φακέλου του έργου.

Σε περίπτωση που υπάλληλος ορισθεί επιβλέπων σε έργα διαφορετικών κατηγοριών τα οποία κατανέμονται σε διαφορετικά τμήματα, τότε ο υπάλληλος θα ασκεί παράλληλα καθήκοντα μέχρι την περαίωση των υπόψη έργων.

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το ταχύτερο δυνατό το παρόν στις υπηρεσίες σας, οι οποίες ασχολούνται με το αντικείμενο του παρόντος εγγράφου για ενημέρωση και εφαρμογή».

Share