Ποιοι, πότε και πόσα θα πάρουν για Δώρο του Πάσχα

Πέμ, 04/14/2011 - 07:00
«Δώρον άδωρον» θα είναι για χιλιάδες εργαζόμενους και συνταξιούχους το δώρο του Πάσχα, καθώς σε πολλούς δεν θα καταβληθεί καθόλου ή σε άλλους θα δοθεί με περικοπές.

Στους συνταξιούχους του ΙΚΑ το δώρο Πάσχα θα αρχίσει να καταβάλλεται από αύριο, Πέμπτη, ενώ την ίδια ημέρα θα δοθεί και στους συνταξιούχους του Δημοσίου και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

Η σύνταξη του Μαΐου στους συνταξιούχους του Δημοσίου θα καταβληθεί τη Μ.Δευτέρα.

Για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ, η καταβολή του δώρου έχει αρχίσει από την 1η Απριλίου μαζί με τη σύνταξη του Απριλίου, με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή σε λογαριασμούς ΕΛΤΑ που έχουν επιλέξει για την πληρωμή των συντάξεων.

Συνταξιούχοι

Το δώρο Πάσχα καθορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ, ενώ προϋπόθεση είναι οι συνταξιούχοι να έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, όπως αναφέρουν «Τα Νέα».

Το επίδο?α Πάσχα χορηγείται στους συνταξιούχους των οποίων η καταβαλλό?ενη κύρια σύνταξη, στην οποία συνυπολογίζονται οι προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών, το επίδο?α απόλυτης αναπηρίας καθώς και τα επιδό?ατα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, υπολογιζό?ενη σε δωδεκά?ηνη βάση, δεν υπερβαίνει ?ηνιαίως το ποσό των 2.500 ευρώ.

Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του ποσού, τα επιδό?ατα ?ειώνονται αναλόγως, ώστε το εξαγό?ενο ποσό, στο οποίο συνυπολογίζονται και τα προαναφερό?ενα επιδό?ατα, να ?ην υπερβαίνει αυτό το όριο.

Επιση?αίνεται ότι στις περιπτώσεις που χορηγούνται περισσότερες της ?ιας συντάξεις, για την εξεύρεση του ορίου των 2.500 ευρώ θα λα?βάνεται υπόψη ?όνο το ποσό της ?εγαλύτερης σύνταξης.

Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους δώρο Πάσχα.

Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή εάν αμείβονται με ημερομίσθιο ή μισθό.

Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται το αργότερο μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη.

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο είναι από την 1η Ιανουαρίου ?έχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστη?α δικαιούται να λάβει ?ισό ?ηνιαίο ?ισθό αν α?είβεται ?ε ?ισθό και 15 η?ερο?ίσθια αν α?είβεται ?ε η?ερο?ίσθιο.

Σε περίπτωση ό?ως που η σχέση εργασίας κάποιου ?ισθωτού ?ε τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερό?ενο χρονικό διάστη?α είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: προκει?ένου για α?ειβό?ενο ?ε ?ισθό, ποσό ίσο ?ε 1/15 του ?ισού ?ηνιαίου ?ισθού ή ένα η?ερο?ίσθιο ανάλογα ?ε τον συ?φωνη?ένο τρόπο α?οιβής, για κάθε οκτώ η?ερολογιακές η?έρες.

Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ η?έρες δικαιούται ανάλογο κλάσ?α για δώρο Πάσχα.

Δημόσιοι υπάλληλοι

Σε ό,τι αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους, υπενθυμίζεται ότι ο 13ος και 14ος μισθός αναπροσαρμόζεται σε επίπεδα αρκετά χαμηλότερα.

Έτσι με βάση το νέο καθεστώς χορηγούνται μόνο 1.000 ευρώ συνολικά (250 ευρώ δώρο Πάσχα, 250 επίδομα αδείας και 500 δώρο Χριστουγέννων) στους εργαζομένους στο Δημόσιο.

Τα 1.000 ευρώ τα λαμβάνουν μόνον όσοι έχουν μισθό κάτω των 3.000 ευρώ μεικτά μαζί με τα επιδόματα.

Πηγή:Newsroom ΔΟΛ

Share