Αλλαγή Προϊσταμένων Υπηρεσιών στον Δήμο Πύργου

Τετ, 12/11/2019 - 06:50

Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Τοποθέτηση προσωπικού και αναπλήρωσης Προϊσταμένων Τμημάτων και Διευθύνσεων του Δήμου Πύργου»

Ο Δήμαρχος Πύργου Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 35, 72, 87, και 89 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143Α΄),

3. Τις προγενέστερες αποφάσεις Δημάρχου Πύργου περί τοποθέτησης του προσωπικού και αναπλήρωσης Προϊσταμένων Τμημάτων και Διευθύνσεων του Δήμου Πύργου του Δήμου Πύργου

4. Τις διατάξεις του Ο.Ε.Υ του Δήμου Πύργου (ΦΕΚ 2876/Β΄/19-12-11), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις υπ΄αριθμ. Πρωτ. 34922 & 34918/9-12-2019 αιτήσεις της υπαλλήλου Ζάγκλη Σοφίας – Γιώτας, περί χορήγησης αναρρωτικής άδειας.

6. Την ανάγκη ορισμού Προϊσταμένου στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, για την εκτέλεση εργασιών λόγω λήξεως του οικονομικού έτους: σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, βεβαίωση εσόδων, κλείσιμο ταμείου κ.ά.

7. Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων του Δήμου μας.

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τοποθετούμε:

Α) τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Πύργου Αλεξανδρόπουλο Ιωάννη του Χαραλάμπους, κατηγορίας και κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού – Λογιστικού, με βαθμό Α΄, αναπληρωτή Προϊστάμενο στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τον ορίζουμε ως Αναπληρωτή Προϊστάμενο στην ανωτέρω Διεύθυνση. Ο ανωτέρω υπάλληλος εξουσιοδοτείται να υπογράφει κάθε έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας και τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4270/14.

Β) την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Πύργου Ζάγκλη Σοφία-Γιώτα του Γεωργίου, κατηγορίας και κλάδου ΠΕ1 Διοικητικών (Οικονομολόγων), με βαθμό Α, αναπληρώτρια Προϊσταμένη στο Τμήμα Παιδείας της Διεύθυνσης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και την ορίζουμε ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη στην ανωτέρω Διεύθυνση.

Γ) την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Πύργου Χριστοπούλου Παναγιώτα του Γεωργίου, κατηγορίας και κλάδου ΠΕ1 Διοικητικών (Οικονομολόγων), με βαθμό Α΄, αναπληρώτρια Προϊσταμένη στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και την ορίζουμε ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη στην ανωτέρω Διεύθυνση. Οι ανωτέρω θα ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την τοποθέτηση Προϊσταμένων από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και για όσο χρονικό διάστημα θα τα ασκούν θα τους καταβάλλεται το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα.

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των ανωτέρω είναι αυτά που απορρέουν από τον Ο.Ε.Υ. ή που τους ανατίθενται με απόφαση Δημάρχου. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προσφυγή, βάσει του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (άρθρο 118 του Ν. 4555/2018).

Ο Δήμαρχος Πύργου

Παναγιώτης Αντωνακόπουλος

Share