Δ. Ήλιδας: Ο ορισμός των νέων αντιδημάρχων

Πέμ, 09/05/2019 - 11:42
Στον ορισμό των νέων αντιδημάρχων του Δήμου Ήλιδας προχώρησε ο Δήμαρχος Γιάννης Λυμπέρης. Ειδικότερα:
 
Α. Στον κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ τις κατά τόπον αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Πηνείας και συγκεκριμένα: α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, το ακριβές των φωτοαντιγράφων και την τέλεση γάμων. β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας. δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. στ) Την ευθύνη παρακολούθησης των προγραμμάτων ΟΠΑΑΧ – LEADER.
 
Β. Στον κ. ΜΠΟΥΡΑ ΑΒΡΑΑΜ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί της Διεύθυνσης Διοίκησης & Πρόνοιας, της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και του Δημοτικού Αλιευτικού Καταφυγίου Παλουκίου, τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, το ακριβές των φωτοαντιγράφων, την έκδοση αδειών ταφής και την τέλεση πολιτικών γάμων.
 
Γ. Στον κ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΑΝΔΡΕΑ τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, το ακριβές των φωτοαντιγράφων, την έκδοση αδειών ταφής και την τέλεση πολιτικών γάμων.
 
Δ. Στον κ. ΦΟΥΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΣΤΑΥΡΟΥ τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος (εκτός του Τμήματος Περιβάλλοντος), τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, το ακριβές των φωτοαντιγράφων, την έκδοση αδειών ταφής και την τέλεση πολιτικών γάμων.
 
Ε. Στον κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου, το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας, τη συντήρηση οδοποιίας με ίδια μηχανήματα, τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα, την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων, τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, το ακριβές των φωτοαντιγράφων, την έκδοση αδειών ταφής και την τέλεση πολιτικών γάμων.
 
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιδήμαρχος κ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΑΝΔΡΕΑ.
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο Αντιδήμαρχος κ. ΜΠΟΥΡΑ ΑΒΡΑΑΜ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
 
- Άμισθοι Αντιδήμαρχοι
 
α) Αναθέτει στον Ανδρέα Παπαδάκο του Αθανασίου την εποπτεία και το συντονισμό επί των θεμάτων Απόδημου Ελληνισμού, θέματα Εθελοντισμού & Τρίτης Ηλικίας, Ομογένειας – Λαϊκής Παράδοσης – Λαογραφίας καθώς και το συντονισμό του έργου της Δημοτικής Αρχής και των Αντιδημάρχων. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο άμισθος Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Παπαδάκος. 
β) Αναθέτει στον Γεωργόπουλο Αθανάσιο του Παναγιώτη την εποπτεία και το συντονισμό επί των θεμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης και Ενίσχυσης της Απασχόλησης.
 
 
Share