ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: Αποτελέσματα αξιολόγησης του Αναπτυξιακού Νόμου

Πέμ, 08/01/2019 - 07:58

ΘΕΜΑ : Ολοκλήρωση της Διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς των “Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 35976/29-03-2018 πρόσκλησης.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 στην Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 35976/29-03-2018 πρόσκλησης όπως ισχύει, ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση και σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4399/2016 και του κατ’ εξουσιοδότησή τους εκδοθέντος οδηγού αξιολόγησης (2η έκδοση/εγκριτική πράξη υπ' αριθμ. 54110/21-05-2018 Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης).

Με βάση τα αποτελέσματα αξιολόγησης , Ανακοινώνουμε Τον προβλεπόμενο προσωρινό πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας (συνημμένος πίνακας).

Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων δύνανται, με χρήση του προσωπικού κωδικού τους, μέσω του οποίου υποβλήθηκε ηλεκτρονικά το αίτημα υπαγωγής, να ενημερώνονται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου που υπέβαλαν. Επίσης δύνανται να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις τους σύμφωνα με τα ισχύοντα στο οικείο θεσμικό πλαίσιο.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

 

PDF icon n4399_pp_kyklos2_p09_260719.pdf

Share