ΕΝΦΙΑ 2019: Ποιοι (λίγοι) δικαιούνται έκπτωση 50% ή απαλλαγή - Τα εισοδηματικά και άλλα κριτήρια

Δευ, 08/12/2019 - 18:29

Η Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ (Aνεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζει τα κριτήρια για όσους δικαιούνται εκπτώσεις ή απαλλαγή για τον ΕΝΦΙΑ 2019 (Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων).

Συγκεκριμένα για την έκπτωση 50% ή την απαλλαγή από τον Ενιαίο φόρο ιδιοκτητών ακινήτων τα κριτήρια δεν αλλάζουν σε σύγκριση με το 2018. Έτσι λοιπόν: 

Απαλλαγή από το 50% 

1. Δικαιούχος απαλλαγής από το 50% του ΕΝΦΙΑ είναι κάθε φορολογούμενος που πληροί σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

γ) Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούμενος ή η οικογένειά του δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Στο μισό φόρο που θα πληρώσει αυτή η κατηγορία φορολογούμενων που αριθμεί περίπου 1,33 εκ πολίτες θα φανεί φέτος και η έκπτωση του ΕΝΦΙΑ από το 30% έως και 20% ανάλογα με την αξία της ακίνητης περιουσίας. Η μείωση του 10% δεν τους αφορά αφού είναι δύσκολο ή απίθανο με αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια να έχουν περιουσία πάνω από 1 εκατ. ευρώ. 

Πλήρης απαλλαγή 

Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω χορηγείται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος

και

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Η πλήρης απαλλαγή αφορά συνολικά περίπου 70.000 νοικοκυριά (σε όλη τη χώρα). 

Πως υπολογίζονται τα εισοδήματα 

Το κακό είναι ότι για άλλη μια χρονιά τα εισοδηματικά κριτήρια, με βάση τα οποία δίνεται η έκπτωση του 20% ή η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ είναι από εξαιρετικά αυστηρά έως και άδικα.

Τούτο διότι για τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ, στο οικογενειακό εισόδημα θα συμπεριληφθούν στο συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάθε φορολογούμενου, το οποίο λαμβάνεται υπ’ όψιν για να διαπιστωθεί εάν αυτός είναι δικαιούχος μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, ακόμη και εισοδήματα τα οποία είναι έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα, όπως οι αποζημιώσεις απολύσεων, καθώς επίσης και ποσά κοινωνικών παροχών τα οποία δεν φορολογούνται και δεν υπόκεινται καν σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως είναι τα επιδόματα τέκνων, οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία ολικά τυφλών και κινητικά αναπήρων σε ποσοστό άνω του 80%, καθώς επίσης και τα αναδρομικά που καταβλήθηκαν σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους των ειδικών μισθολογίων.

Στο συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάθε φορολογούμενου που θα ληφθεί υπ’ όψιν για να διαπιστωθεί εάν δικαιούται ή όχι την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ θα συνυπολογιστούν επίσης τα επιδόματα ανεργίας, το ΕΚΑΣ, καθώς και τα προνοιακά επιδόματα των αναπήρων.

Όλα αυτά τα ποσά θα προστίθενται στα λοιπά -δηλωθέντα για το έτος 2018- εισοδήματα των φορολογουμένων τα οποία υπόκεινται κανονικά σε φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς, δηλαδή στους μισθούς, τις συντάξεις, τα ενοίκια, τα κέρδη από επιχειρήσεις, τους τόκους καταθέσεων κ.λπ.

Στη συνέχεια, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, θα προστίθεται στο άθροισμα που θα έχει προκύψει και τυχόν επιπλέον διαφορά εισοδήματος λόγω υψηλών τεκμηρίων διαβίωσης. 

Η μέθοδος, με την οποία συναθροίζονται όλα τα παραπάνω ποσά προκειμένου να «φουσκώνουν» τα ετήσια οικογενειακά εισοδήματα εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών και να υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα ανώτατα όρια για τη χορήγηση των απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ προβλέπεται με την υπ’ αριθμόν Α1278/2019 απόφαση της Aνεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ.

Η απόφαση αυτή, η οποία εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 23 Ιουλίου προβλέπει συγκεκριμένα ότι στο συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα κάθε φορολογούμενου, το οποίο θα ληφθεί υπ’ όψιν για να κριθεί εάν δικαιούται ή όχι μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων θα συμπεριληφθούν και τα ποσά που έχουν δηλωθεί στους κωδικούς των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 και 18 του πίνακα 6 της φετινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (του εντύπου Ε1).

* * * Στους κωδικούς αυτούς έχουν περιληφθεί τα ακόλουθα ποσά εισοδημάτων:

A. Εισοδήματα που απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς κατά την καταβολή τους, αλλά υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2,2%-10%. Τα εισοδήματα αυτά είναι τα εξής:
1. Η διατροφή συζύγου και τέκνων.
2. Τα επιδόματα ανεργίας.
3. Οι συντάξεις των αναπήρων πολέμου ή των θυμάτων πολέμου ή των αναπήρων που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.
4. Το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους και το οποίο συγκεντρώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος όπως περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης.
5. Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%.
6. Τα επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων.
7. Ποσοστό 65% των επιδομάτων επικίνδυνης εργασίας και της από 11.10.2018 καταβαλλόμενης πτητικής αποζημίωσης στους πιλότους πολιτικής αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
8. Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.
9. Το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής προέλευσης.
10. Οι «πράσινες» και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις μέχρι 12.000 ευρώ αθροιζόμενες.
11. Οι λοιπές εισοδηματικές αγροτικές ενισχύσεις
12. Η αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης
13. Οι αμοιβές που καταβάλλονται από την Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών σε φορολογικούς κάτοικους Ελλάδος.

B. Εισοδήματα που απαλλάσσονται και από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Τα εισοδήματα αυτά είναι:
14. Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία των ολικά τυφλών ή κινητικά αναπήρων 80% και άνω.
15. Η αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης.
16. Το επίδομα παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/2018, το οποίο καταβάλλεται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
17. Η εκλογική αποζημίωση (παρ. 1., άρθρο 108, Π.Δ. 26/2012).
18. Το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων.
19. Το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (ΑΝΗΚΟ) του ν. 4551/2018.

Γ) Λοιπές κατηγορίες εισοδημάτων που φορολογούνται με ειδικό τρόπο ή απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, όπως:
20. Τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2018 σε εκατοντάδες χιλιάδες εν ενεργεία και συνταξιούχους δημοσίους λειτουργούς υπαγόμενους στα ειδικά μισθολόγια (στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, δικαστικούς, ιατρούς του ΕΣΥ, πανεπιστημιακούς κ.λπ.). 
21. Το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ, του ΓΕΝΕ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ που εισπράχθηκε μέσα στο φορολογικό έτος 2018. 
22. Τα συνολικά καθαρά κέρδη που αναλογούν στα φυσικά πρόσωπα - εταίρους προσωπικών εταιρειών που τηρούν απλογραφικά βιβλία, (O.E., Ε.Ε., κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές εταιρίες, κοινοπραξίες κλπ.), μετά την αφαίρεση του φόρου του νομικού προσώπου. 
23. Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ).

Σεπτέμβριο η πρώτη δόση
Η έκδοση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων έτους 2019 θα πραγματοποιηθεί ή περί τα τέλη Αυγούστου ή το πιθανότερο στις αρχές του Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου. 

Τα εκκαθαριστικά θα αναρτηθούν από την ΑΑΔΕ στους λογαριασμούς των φορολογουμένων στο σύστημα TAXISnet. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να τα «κατεβάσουν» αφού εισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Ε9 - Περιουσιολόγιο» του συστήματος TAXISnet. 

Το ποσό του ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων το οποίο θα αναγράφει κάθε εκκαθαριστικό θα πρέπει να εξοφληθεί σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και οι επόμενες τέσσερις έως τις 31 Οκτωβρίου 2019, 29 Νοεμβρίου 2019, 31 Δεκεμβρίου 2019 και 31 Ιανουαρίου 2020, αντίστοιχα.   

Share