Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ έως €91.200 για μικρές επιχειρήσεις

Δευ, 09/24/2018 - 06:47

Μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να ανοίξει για υποβολή αιτήσεων η δράση του ΕΣΠΑ: «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», ύψους 400 εκατ. ευρώ. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν πρέπει να έχουν προϋπολογισμό από 30.000 έως 120.000 ευρώ.

«Ταβάνι» στην οικονομική ενίσχυση που θα λάβουν οι δικαιούχοι είναι οι 91.200 ευρώ, με το ανώτατο ποσοστό επιδότησης να διαμορφώνεται σε 76% του κόστους επένδυσης.

Ειδικότερα, η δράση που παρουσιάζει, σήμερα ο ΕΤ, κατά αποκλειστικότητα, αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση, κυρίως, στην εξωτερική αγορά.

Προτεραιότητα θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εννέα τομείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», γνωστό και ως ΕΠΑνΕΚ:

-Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων

-Ενέργεια

-Εφοδιαστική Αλυσίδα

-Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

-Περιβάλλον

-Τουρισμός (επιλέξιμοι είναι αποκλειστικά οι ΚΑΔ 55.10 -ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα)

-Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

-Υγεία

-Υλικά-Κατασκευές

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα αποτελεί οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να έχουν 2 τουλάχιστον ετήσιες μονάδες μισθωτής εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Στο πλαίσιο της δράσης, θα χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες σχετίζονται με τα έξοδα για την αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, με παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, με συστήματα πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας, με το σχεδιασμό, την τυποποίηση και την πιστοποίηση προϊόντων, με τεχνικές μελέτες μηχανικών, με τη σύνταξη και την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, αλλά και με το μισθολογικό κόστος εργαζομένων.

Πηγές από το αρμόδιο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης επισημαίνουν πως «ο τρόπος αξιολόγησης θα γίνει μόνο με αντικειμενικά κριτήρια», για να προσθέσουν πως «μία επιχείρηση ήδη κατά την υποβολή θα μπορεί να υπολογίζει την βαθμολογία της».

Τα παραδείγματα

Παρακάτω, ακολουθεί μία σειρά παραδειγμάτων με επενδυτικά σχέδια που μπορούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης, προκειμένου να γίνει καλύτερα αντιληπτό το χρηματοδοτικό σχήμα που τη διατρέχει:

-Το ανώτατο ποσό επιδότησης μπορεί να το διεκδικήσει μία επιχείρηση που το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης είχε ποσοστό εξαγωγικής δραστηριότητας ως προς τον κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 20%. Αυτή, θα πρέπει να καταθέσει επενδυτικό σχέδιο, ύψους 120.000 ευρώ, το οποίο κατά 80% θα αφορά σε συστήματα πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασμού, τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων (96.000 ευρώ) και κατά 20% σε μισθολογικό κόστος (24.000 ευρώ). Για την πρώτη κατηγορία δαπανών, θα λάβει 72.000 ευρώ, αφού το ανώτατο ποσοστό επιδότησης είναι το 75%, ενώ θα ενισχυθεί οικονομικά με ακόμη 19.200 ευρώ για τη πρόσληψη νέου προσωπικού (επιδότηση 80%). Με αυτά τα δεδομένα το μέγιστο ποσό οικονομικής ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 91.200 ευρώ και αντίστοιχα το μέγιστο ποσοστό επιδότησης σε 76%.

-Επενδυτικό σχέδιο, ύψους 120.000 ευρώ, το οποίο αφορά αποκλειστικά στη δεύτερη κατηγορία δαπάνης (συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων) από επιχείρηση που το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης έχει ποσοστό εξαγωγικής δραστηριότητας ως προς τον κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 20%, λαμβάνει επιδότηση 75%, η οποία μεταφράζεται σε 90.000 ευρώ. Αντίστοιχο σχέδιο ύψους 100.000 ευρώ επιχορηγείται με 75.000 ευρώ, έργο με συνολικό προϋπολογισμό 50.000 ευρώ χρηματοδοτείται με 37.500 ευρώ κ.ο.κ. 

-Εργο με προϋπολογισμό 100.000 ευρώ (κατατέθηκε από επιχείρηση η οποία το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης είχε ποσοστό εξαγωγικής δραστηριότητας ως προς τον κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 10% και ίσο ή μικρότερο του 20%) που σχετίζεται, αποκλειστικά, με αγορά μηχανημάτων, εξοπλισμού και παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, θα λάβει επιχορήγηση 60.000 ευρώ (60% επιδότηση), οπότε θα κληθεί ο δικαιούχος να καλύψει τα υπόλοιπα 40.000 ευρώ με ιδία συμμετοχή.

-Σχέδιο ύψους 85.000 ευρώ, το οποίο κατά 35% αφορά σε δαπάνες συστημάτων πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασμού και τυποποίησης (29.750 ευρώ), κατά 25% σε έξοδα για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (21.250 ευρώ), κατά 20% σε τεχνικές μελέτες μηχανικού (17.000 ευρώ) και κατά 20% ακόμα σε μισθολογικό κόστος εργαζομένων (17.000 ευρώ) θα ενισχυθεί με 51.850 ευρώ, αφού σε κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες δαπανών τα ανώτατα ποσοστά επιδότησης διαμορφώνονται σε 70%, 50%, 50% και 70% αντίστοιχα.

Σημειώνεται πως πρόταση, η οποία θα κατατεθεί στο πλαίσιο της δράσης, με προϋπολογισμό μικρότερο από 30.000 ευρώ, θα κρίνεται μη επιλέξιμη εξαρχής και δε θα μπορεί να υποβληθεί. Εφόσον το έργο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 120.000 ευρώ, το ποσό πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίησή του. Σε αυτήν την περίπτωση, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.

Οι στόχοι

Στους τρεις βασικούς στόχους της δράσης συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

1. Η ενίσχυση κατά προτεραιότητα των επιχειρήσεων με εξαγωγική δυναμική. Γι’ αυτό το λόγο τα μεγαλύτερα ποσοστά ενίσχυσης που προβλέπονται στο πρόγραμμα (έως 75%) συνδέονται με εξαγωγικές επιδόσεις.

2. Η παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις για αναζήτηση νέων αγορών. Εκεί, αποδίδονται τα υψηλά ποσοστά ενίσχυσης (έως 75%) για την κατηγορία που αφορά σε συστήματα πιστοποίησης – τυποποίησης, υιοθέτησης προτύπων ευρωπαϊκών και διεθνών αγορών.

3. Η παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις για την πρόσληψη νέου προσωπικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες αυτή θα είναι η πρώτη νέα, δράση επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ που θα προκηρύξει ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στάθης Γιαννακίδης, ο οποίος ανέλαβε το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο στις 29.8.2018, δηλαδή μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Υπενθυμίζεται πως προ ημερών το ίδιο υπουργείο ανακοίνωσε αύξηση  προϋπολογισμού (από 120 εκατ. ευρώ σε 400 εκατ. ευρώ) για τη δράση: «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων», η οποία έχει κλείσει για υποβολή αιτήσεων.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Share