Οι αλλαγές στη σταυροδοσία και στην εκλογή προέδρου Δημοτικών διαμερισμάτων

Κυρ, 03/10/2019 - 11:01

Αλλαγές στη σταυροδοσία και στην εκλογή προέδρου των Δημοτικών διαμερισμάτων – κοινοτήτων (τα χωριά που αποτελούν διαμερίσματα ενός Δήμου στο εξής ονομάζονται Κοινότητες) άνω των 300 κατοίκων προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε αυτές τις μέρες στη Βουλή. 

Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο προβλέπει ότι:

- Στις κοινότητες έως τριακοσίων (300) κατοίκων οι ψηφοφόροι μπορούν να σταυρώσουν έναν υποψήφιο.

Η εκλογή προέδρων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων γίνεται με χωριστή κάλπη και με ενιαίο ψηφοδέλτιο, όλων των μεμονωμένων υποψηφίων.

Πρόεδρος της κοινότητας εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι υπόλοιποι, κατά τη σειρά των σταυρών που έλαβαν, λογίζονται ως αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση. 

- Στις κοινότητες πάνω από 300 κατοίκους, οι ψηφοφόροι μπορούν να σταυρώσουν δύο υποψηφίους.

Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου της οικείας κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης έως και τριάντα τοις εκατό (30%). Κατ’ εξαίρεση, στις κοινότητες που εκλέγουν πενταμελή συμβούλια, ο αριθμός των υποψηφίων μπορεί να προσαυξάνεται κατά έναν (1) ακόμα υποψήφιο.

Στις ίδιες κοινότητες, αν ένας συνδυασμός αποσπάσει το 50%+1 των ψήφων, τότε πρόεδρος εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς από αυτόν το συνδυασμό.

Σε διαφορετική περίπτωση που γίνει δηλαδή και δεύτερος γύρος, η εκλογή πρόεδρου στις κοινότητες άνω των 300 ατόμων γίνεται με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του Συμβούλιου, τα οποία καλούνται να επιλέξουν μεταξύ των πρώτων σε σταυρούς από τους δύο επικρατέστερους συνδυασμούς.

Υπενθυμίζουμε ότι στις κοινότητες άνω των 300 κατοίκων οι υποψήφιοι συνδυασμοί κατεβαίνουν με ξεχωριστά ψηφοδέλτια.

Επίσης, ότι ο επικεφαλής του συνδυασμού δεν εκλέγεται "αυτοδίκαια", αλλά με σταυρό

Η ανάδειξη ΠΡΟΕΔΡΟΥ σε κοινότητες άνω των 300 κατοίκων 

Για την εκλογή πρόεδρου σε κοινότητες άνω των 300 κατοίκων και εφόσον κανένας συνδυασμός δεν ξεπεράσει το 50%+1 στον πρώτο γύρο, το άρθρο 63 προβλέπει ότι:

«Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων εκλέγεται, με ψηφοφορία από το σύνολο των μελών του οικείου συμβουλίου και για το σύνολο της δημοτικής περιόδου, ο σύμβουλος ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασμούς, που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του, με τη διαδικασία της παρ. 2».

Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους έναρξης της δημοτικής περιόδου, το συμβούλιο της κοινότητας συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση, για να εκλέξει τον πρόεδρό του, ύστερα από πρόσκληση του πρώτου, μεταξύ των εκλεγέντων συμβούλων του μεγαλύτερου σε εκλογική δύναμη συνδυασμού, κατά τη σειρά αναγραφής αυτών στην απόφαση του δικαστηρίου περί ανακήρυξης του συνδυασμού. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε ένα από τα μέλη του συμβουλίου ή σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου. Κατά τη συνεδρίαση, οι σύμβουλοι, με μυστική ψηφοφορία, επιλέγουν για το αξίωμα του πρόεδρου του συμβουλίου κοινότητας, το σύμβουλο της προτίμησής τους, ανάμεσα στον πρώτο, σε σταυρούς προτίμησης, σύμβουλο του πρώτου κατά σειρά εκλογής συνδυασμού και τον πρώτο, σε σταυρούς προτίμησης, σύμβουλο του δεύτερου συνδυασμού. Κάθε μέλος του συμβουλίου έχει δικαίωμα να επιλέξει έναν μόνο υποψήφιο. Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συμβουλίου, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 89. Αν μετά από τρεις ψηφοφορίες οι υποψήφιοι λάβουν τον ίδιο αριθμό ψήφων, διεξάγεται κλήρωση μεταξύ τους». 

Ενώ:

Αν η θέση του προέδρου του συμβουλίου της κοινότητας κενωθεί, λόγω θανάτου, ή παραίτησης, ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία εκλογής των παρ. 1 έως και 4, μεταξύ του επόμενου σε σταυρούς προτίμησης συμβούλου από το συνδυασμό του προέδρου και του πρώτου συμβούλου σε σταυρούς προτίμησης του επόμενου σε σειρά εκλογής συνδυασμού.

Share