ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Εγκρίθηκε πρόγραμμα περισυλλογής, διαχείρισης ή / και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων

Τετ, 04/24/2019 - 08:21

Πρόγραμμα περισυλλογής, διαχείρισης ή / και αποτέφρωσης νεκρών ζώων θα υλοποιήσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται για μία σημαντικότατη πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην αποτροπή του κινδύνου εξάπλωσης ασθενειών των ζώων και στην προστασία της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος.

3 εκατ. ευρώ, διάρκεια 3 ετών και εφαρμογή και στις 3 Περιφερειακές ενότητες ( Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία)

Την σχετική απόφαση έλαβε ομόφωνα χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση του Ηλείου Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Κώστα Μητρόπουλου.

Όπως δήλωσε στο ilidakampos.gr o κ. Μητρόπουλος η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ένα πολύ μεγάλο ζωικό κεφάλαιο, ενώ και η φυσιογνωμία της κτηνοτροφίας (μικρές και απομακρυσμένες εκμεταλλεύσεις) καθιστούν το πρόβλημα διαχείρισης των νεκρών ζώων φλέγον και επιτακτικό.

Ο ίδιος εξήγησε ότι το εν λόγω πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ, και διάρκεια 3 ετών ενώ θα εφαρμοστεί και στις τρεις Περιφερειακές ενότητες ( Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία)

Να σημειωθεί ότι έχουν γίνει από το Υπουργείο κατά το παρελθόν αποσπασματικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος με πιλοτικά, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προγράμματα, τα οποία προφανώς δεν έλυσαν το πρόβλημα, ενώ δεν είναι πλέον διαθέσιμα.

 ktinotrofoς zoa

Τα ζώα στόχοι

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την περισυλλογή, διαχείριση και αποτέφρωση των πτωμάτων νεκρών βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων. Τα νεκρά ζώα οδηγούνται σε μονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης. Σημειώνεται ότι αυτή την στιγμή δεν υπάρχει εγκεκριμένη μονάδα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την υποδοχή των νεκρών ζώων. Επομένως, θα πρέπει να γίνεται περισυλλογή αυτών και αποστολή τους προς διαχείριση σε άλλο σημείο της χώρας.

Με την υλοποίηση του προγράμματος επιτυγχάνεται

  • Η απομάκρυνση από την ύπαιθρο χώρα των πτωμάτων νεκρών ζώων και η ορθολογική διαχείριση αυτών έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη των ανοικτών εστιών μόλυνσης με ευεργετικές επιπτώσεις για την προστασία της Υγείας των Ζώων και την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί πολλά εξωτικά νοσήματα των ζώων (καταρροϊκός πυρετός, οζώδης, αφρικανική πανώλης) η εξάπλωση των οποίων, εν πολλοίς, οφείλεται και στην μη ορθή διαχείριση των νεκρών ζώων.

  • Ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του υδροφόρου ορίζοντα
  • Αποφασιστική συνδρομή στην υλοποίηση του προγράμματος των Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών και βελτίωση του υγειονομικού προφίλ της χώρας με άμεση ευεργετική επίδραση στις εξαγωγές των τροφίμων Ζ.Π καθώς και των ζώντων ζώων.
  • Βελτιώνεται σημαντικά η εικόνα της Περιφέρειας
  • Εξυπηρετείται καθοριστικά ο κτηνοτροφικός κόσμος της περιοχής.

 

Έμμεσο οικονομικό όφελος για τους κτηνοτρόφους (αγελαδοτρόφους και αιγοπροβατοτρόφους)

 

«Το προτεινόμενο πρόγραμμα μπορεί εκτός από τα προφανή οφέλη για την υγεία των ζώων, το περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία να έχει και ένα έμμεσο οικονομικό όφελος για τον κτηνοτρόφο (αγελαδοτρόφους και αιγοπροβατοτρόφους) που συμμετέχει σε αυτό, καθώς κάθε δείγμα εγκεφαλικού ιστού που λαμβάνεται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες αποζημιώνεται στα πλαίσια του προγράμματος Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών με 90 € ανά αγελάδα και 25€ ανά προβατίνα ή αίγα» επισήμανε ο Κώστας Μητρόπουλος. Ο ίδιος εισηγήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο έγκριση

α) του τρόπου δημοπράτησης με ανοικτό μειοδοτικό (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής) ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων (παρ. γ. άρθρο 5 Ν.4412/16) του έργου 2019ΕΠ50100000 «Πρόγραμμα περισυλλογής, διαχείρισης ή / και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την τριετία 2019-2021» της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2019 και

β) της αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για το ανωτέρω έργο προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Όπως προαναφέρθηκε το συγκεκριμένο θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.

Share