Πρόσκληση χρηματοδότησης για δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας

Τετ, 10/09/2019 - 07:46

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία COSME καλεί Δήμους και Περιφέρειες με την πρόσκληση Social economy missions να καταθέσουν προτάσεις χρηματοδότησης με στόχο την υποστήριξη ενός δικτύου περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ με παρόμοιες προτεραιότητες / θέματα και εμπειρογνώμονες στον τομέα και μέσω διαπεριφερειακής συνεργασίας να συμβάλουν στη σταδιακή δημιουργία μιας μόνιμης κοινότητας πρακτικής στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας ως βασικό στοιχείο ενός βιώσιμου ευρωπαϊκού οικονομικού συστήματος.
Η κοινοπραξία πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικές νομικές οντότητες που βρίσκονται σε τουλάχιστον τρία (3) κράτη μέλη της ΕΕ ή σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα COSME.
Η κοινοπραξία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία δημόσια αρχή σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο από κάθε κομητεία που εκπροσωπείται στην κοινοπραξία.

Share