ΕΣΠΑ: Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας»

Ανακοινώθηκε ο οριστικός κατάλογος επιχειρηματικών σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (A’ κύκλος).

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομίας, που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ, ο οριστικός κατάλογος επιχειρηματικών σχεδίων της δράσης περιλαμβάνει:

– Την τελική βαθμολογική κατάταξη των 16.193 υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησής τους, ανά ομάδα περιφερειών.

– Την κατάρτιση Οριστικού Πίνακα με 2.738 επιχορηγούμενα/ενταγμένα επενδυτικά σχέδια της Δράσης συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 68.171.560,14 ευρώ, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, με βάση τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανά ομάδα περιφερειών, όπως αυτά αναλυτικά περιλαμβάνονται στις αποφάσεις ένταξης που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης.

– Την απόρριψη, ως μη επιλέξιμων/απορριφθέντων, 13.455 επενδυτικών σχεδίων, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 323.238.164,39 ευρώ με το σχετικό/ους λόγω/ους απόρριψης, ανά ομάδα περιφερειών.

Η απόφαση αφορά σε οριστική απόφαση απόρριψης των επενδυτικών σχεδίων στη δράση. Οι υποψήφιοι των επενδυτικών σχεδίων, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται με την παρούσα, έχουν άπαξ τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά αυτής, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσής της.

 

 

 

 

www.dikaiologitika.gr

 
Επόμενο Άρθρο