Νέα απόφαση για τους ελέγχους οχημάτων από ΚΤΕΟ

Τις ελάχιστες απαιτήσεις για το θεσμό του περιοδικού τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στο δημόσιο οδικό δίκτυο καθορίζει με απόφαση του το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Η απόφαση για τον έλεγχο των οχημάτων από τα ΚΤΕΟ εκδόθηκε μετά από την ανάγκη ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/45/ΕΚ (ΕΕ L 127 της 3-4-2014) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους»

Σύμφωνα με την απόφαση ο τεχνικός έλεγχος, που προβλέπει η παρούσα απόφαση, εφαρμόζεται στα οχήματα με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα άνω των 25 km/h, των ακόλουθων κατηγοριών:

AdTech Ad

– Μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί πρωτίστως για τη μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους και διαθέτουν έως οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού – κατηγορία οχημάτων M1,

– μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί πρωτίστως για τη μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους και διαθέτουν άνω των οκτώ θέσεων καθημένων, επιπλέον της θέσης του οδηγού – κατηγορίες οχημάτων M2 και M3,

– μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί πρωτίστως για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν μέγιστη μάζα έως και 3,5 τόνους- κατηγορία οχημάτων Ν1,

– μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί πρωτίστως για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν μέγιστη μάζα άνω των 3,5 τόνων- κατηγορίες οχημάτων Ν2 και Ν3, ε. ρυμουλκούμενα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, καθώς και ως κατάλυμα προσώπων και έχουν μέγιστη μάζα άνω των 3,5 τόνων – κατηγορίες οχημάτων Ο3 και Ο4, στ. από τη θέση σε ισχύ της παρούσας τα δίκυκλα οχήματα (μοτοσυκλέτες) κατηγορίας L3e ανεξαρτήτως κυβισμού κινητήρα και από 1ης Ιανουαρίου 2022, δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα -κατηγορίες οχημάτων L4e, L5e και L7e- με κυβισμό κινητήρα άνω των 125 cm³, ζ. τροχοφόροι ελκυστήρες της κατηγορίας Τ5 που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στο δημόσιο οδικό δίκτυο μέγιστης εκ κατασκευής ταχύτητας άνω των 40 km/h.

Εξαιρούνται:

– οχήματα που κινούνται σε εξαιρετικές περιστάσεις και οχήματα τα οποία ουδέποτε ή σπανίως χρησιμοποιούνται στο δημόσιο οδικό δίκτυο, όπως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος ή οχήματα αγώνων.

– οχήματα που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις δημοσίας τάξεως και το πυροσβεστικό σώμα. γ. οι τροχοφόροι ελκυστήρες της κατηγορίας Τ5 οι οποίοι χρησιμοποιούνται για αγροτικούς, ανθοκομικούς, δασοκομικούς, κτηνοτροφικούς ή αλιευτικούς σκοπούς μόνο στην ελληνική επικράτεια και κυρίως στο έδαφος που συνδέεται με τις δραστηριότητες αυτές, όπως γεωργικές και δασικές οδοί καθώς και γεωργικές γαίες,

– Πλην των οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR), τα οχήματα των υπόλοιπων κατηγοριών, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε μικρά νησιά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν σ’ αυτά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου ή Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ). Σ’ αυτή την περίπτωση, η εξαίρεση ισχύει για τις κατηγορίες οχημάτων που δεν ελέγχονται από τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου ή τις Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ).

– Ειδικά οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού τσίρκων και εμποροπανηγύρεων, με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα έως και 40 km/h, τα οποία κινούνται μόνο στο ελληνικό έδαφος.

 Τα οχήματα υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο ανά τα κάτωθι χρονικά διαστήματα:

– οχήματα των κατηγοριών M1, N1 , L3e ανεξαρτήτως κυβισμού κινητήρα, L4e, L5e και L7e με κινητήρα κυβισμού άνω των 125 cm³: τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και στη συνέχεια ανά διετία

– οχήματα της κατηγορίας M1 που χρησιμοποιούνται ως ταξί ή ασθενοφόρα, οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, O3 και O4: ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και έκτοτε μία φορά ανά έτος

– οχήματα της κατηγορίας T5 που χρησιμοποιούνται κυρίως στο δημόσιο οδικό δίκτυο για εμπορευματικές οδικές μεταφορές: τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και στη συνέχεια ανά διετία

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύουν πρώτα τα dikaiologitika news οχήματα που πρόκειται να ταξινομηθούν ή χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικά, υποβάλλονται σε πρώτο υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο πριν την ένταξή τους στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών οχημάτων και έκτοτε μία φορά ανά έτος. Επίσης οχήματα που εκποιούνται ως ανάριθμα από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ) ή από άλλο φορέα οχήματα, υποβάλλονται σε πρώτο υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο πριν από την ταξινόμησή τους για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Ανεξαρτήτως της ημερομηνίας του τελευταίου τεχνικού ελέγχου του οχήματος, είναι δυνατή η υποβολή ενός οχήματος σε τεχνικό έλεγχο πριν τις υποχρεωτικές καθορισμένες ημερομηνίες , όταν τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η οδική ασφάλεια.

Η κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα χρονική επίσπευση είναι δυνατό να προβλεφθεί με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ή με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και για τις περιπτώσεις μετά από ατύχημα που επηρεάζει τα κύρια κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας του οχήματος ήτοι τροχοί, ανάρτηση, ζώνες παραμόρφωσης, συστήματα αερόσακων, σύστημα διεύθυνσης και σύστημα πέδησης, όταν τα συστήματα και κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας του οχήματος έχουν αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί.

Ο έλεγχος μπορεί ακόμη να περιλαμβάνει την εξακρίβωση αν τα αντίστοιχα μέρη και κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ασφάλειας και περιβάλλοντος που ίσχυαν κατά το χρόνο της έγκρισης, ή κατά περίπτωση, του μεταγενέστερου εξοπλισμού του οχήματος. Οι τεχνικοί έλεγχοι διενεργούνται με τις διαθέσιμες τεχνικές και τον διαθέσιμο εξοπλισμό χωρίς τη χρήση εργαλείων για αποσυναρμολόγηση ή αφαίρεση τμημάτων του οχήματος.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών χορηγούν πιστοποιητικό στους ελεγκτές που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ικανοτήτων και εκπαίδευσης.

δείτε εδώ όλη την απόφαση

www.dikaiologitika.gr
Επόμενο Άρθρο