ΟΑΕΔ: Μαθητεία με αμοιβή 11 ευρω την ημέρα για σπουδαστές ΕΠΑΣ

Το ποσό των 11€ ανά ημέρα θα λαβουν οι σπουδαστές των ΕΠΑΣ που θα συμμετάσχουνσε προγράμματα Μαθητείας που υλοποιούνται στις ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ

Κύριος στόχος, είναι η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και η ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας, νέων ηλικίας 16-23 ετών, μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα Μαθητείας που υλοποιούνται στις ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ.

Το δυϊκό σύστημα Μαθητείας που εφαρμόζουν οι ΕΠΑ.Σ. συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στο σχολείο με την εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-thejob training). Η εξεύρεση θέσεων Μαθητείας αποτελεί κύρια μέριμνα του συνόλου των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ. Ωφελούμενοι της πράξης είναι το σύνολο των μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ που φοιτούν στις εν λόγω Σχολές κατά το χρονικό διάστημα 1-1-2018 έως και 31-12-2018.

Στις ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ που λειτουργούν στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, εφαρμόζεται το δυϊκό σύστημα Μαθητείας, το οποίο περιλαμβάνει θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήμα
τα στις σχολές και Μαθητεία/Πρακτική άσκηση σε φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Η αποζημίωση των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 17,12 ευρώ για τους μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών. Η επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής άσκησης σε χώρο εργασίας για 15.500 μαθητευόμενους των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία το έτος 2018, ανέρχεται στο ποσό των 11€ ανά ημέρα κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως και 31-12-2018.

 

Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται μηνιαίως από τον εργοδότη στον οποίο πραγματοποιείται η Μαθητεία/ Πρακτική άσκηση.

Για τους μαθητευόμενους ισχύουν οι ασφαλιστικές εισφορές. Το ποσό της επιδότησης των 11 Ευρώ καταβάλλεται στους μαθητευόμενους για κάθε ημέρα Μαθητείας/ Πρακτικής Άσκησης τετραήμερης, πενταήμερης ή εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης ανεξάρτητα από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκονται.

Οι ημέρες της κανονικής άδειας, της σπουδαστικής άδειας, της ασθένειας, των δώρων και λοιπών επιδομάτων (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν) δεν επιδοτούνται και το κόστος τους βαρύνει ανάλογα με το χώρο πραγματοποίησης της Μαθητείας ως εξής:

1. Η αποζημίωση για τις ημέρες της κανονικής άδειας καταβάλλεται από τους εργοδότες στο σύνολο του προβλεπόμενου από τις ισχύουσες διατάξεις ημερομισθίου για τους μαθητευόμενους των ΕΠΑ.Σ.

2. Η αποζημίωση για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας των μαθητευόμενων που πραγματοποιούν Μαθητεία/Πρακτική άσκηση σε φορείς του Δημοσίου, καταβάλλεται στους μαθητευόμενους στο σύνολο του προβλεπόμενου ημερομισθίου από τους εργοδότες.

3. Η αποζημίωση για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας των μαθητευόμενων που πραγματοποιούν Μαθητεία/Πρακτική άσκηση στον Ιδιωτικό τομέα, καταβάλλεται στους μαθητευόμενους από το ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης.

Το μέγιστο προβλεπόμενο κόστος για την επιδότηση των μαθητευόμενων και η μέγιστη εκτιμώμενη δαπάνη που θα προκληθεί για το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-12-2018 αναλύονται ως εξής: Β’ ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2017-18 (1-1-2018 έως 30-6-2018) 3.500 μαθητευόμενοι * 6 μήνες επιδότησης * 18 ημέρες το μήνα * 11 € επιδότηση = 4.158.000 € Α’ ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2017-18 (1-1-2018 έως 31-8-2018) 4.000 μαθητευόμενοι * 8 μήνες επιδότησης * 18 ημέρες το μήνα * 11 € επιδότηση = 6.336.000 € Β’ ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2018-19 (1-9-2018 έως 31-12-2018) 4.000 μαθητευόμενοι * 4 μήνες επιδότησης * 18 ημέρες το μήνα * 11 € επιδότηση= 3.168.000 € Α’ ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2018-19 (1-10-2018 έως 31-12-2018) 4.000 μαθητευόμενοι * 3 μήνες επιδότησης * 18 ημέρες το μήνα * 11 € επιδότηση = 2.376.000 € ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 16.038.000 €

Οι μαθητευόμενοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τα προγράμματα Μάθησης στο χώρο εργασίας.

δείτε εδώ την απόφαση

 

 

 

 

www.dikaiologitika.gr

 

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

Επόμενο Άρθρο