Πώς οι δικαιούχοι θα πάρουν επιδότηση για δορυφορική τηλεόραση – Τα δικαιολογητικά

Εγκύκλιο για το πρόγραμμα επιδοτούμενης δορυφορικής πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών της χώρας στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή προς τους δικαιούχους πολίτες δημόσιας επιχορήγησης για την απόκτηση δωρεάν δορυφορικής πρόσβασης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης.
 
Δικαιούχοι της δράσης είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών – οικισμών των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, Σαμοθράκης, Σουφλίου (Ν. Έβρου), Μύκης, Ξάνθης (Ν. Ξάνθης), Αρριανών (Ν. Ροδόπης), Αγαθονησίου, Αστυπάλαιας, Καλύμνιων, Κάσου, Λειψών, Πάτμου, Σύμης, Τήλου, Χάλκης (Ν. Δωδεκανήσου), Φούρνων Κορσεών (Ν. Σάμου) και Ψαρών (Ν. Χίου) του επισυναπτόμενου Πίνακα Δικαιούχων Περιοχών – Οικισμών (Συνημμένο Έγγραφο I).

Φορείς Υλοποίησης της δράσης ορίζονται οι οικείοι Δήμοι, στους οποίους ανατίθενται οι αρμοδιότητες: α) της πιστοποίησης των δικαιούχων της δράσης, β) της έκδοσης της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή των δικαιούχων στη δράση και γ) της ενημέρωσης των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων της δράσης σχετικά με την πορεία υλοποίησης της και η συνεργασία με αυτούς για την επίλυση των ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν.

AdTech Ad

Η εγκύκλιο παρουσιάζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των αρμόδιων αρχών καθώς και τις επιμέρους λεπτομέρειες που διέπουν τη διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων της δράσης.

1. Διαδικασία Πιστοποίησης των Δικαιούχων της Δράσης

Σκοπός της Διαδικασίας Πιστοποίησης των Δικαιούχων είναι ο καθορισμός των πολιτών που δικαιούνται να συμμετέχουν στη δράση και να αποκτήσουν τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που παρέχονται δυνάμει αυτής. Δικαιούχοι της δράσης είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών -οικισμών των Νομών Δωδεκανήσου, Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης, Σάμου και Χίου του επισυναπτόμενου Πίνακα Δικαιούχων Περιοχών – Οικισμών (Συνημμένο Έγγραφο I).

 Η πιστοποίηση των δικαιούχων της δράσης πραγματοποιείται από τον οικείο Δήμαρχο των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, Σαμοθράκης, Σουφλίου (Ν. Έβρου), Μύκης, Ξάνθης (Ν. Ξάνθης), Αρριανών (Ν. Ροδόπης), Αγαθονησίου, Αστυπάλαιας, Καλύμνιων, Κάσου, Λειψών, Πάτμου, Σύμης, Τήλου, Χάλκης (Ν. Δωδεκανήσου), Φούρνων Κορσεών (Ν. Σάμου) και Ψαρών (Ν. Χίου).

Κάθε Δήμος είναι υπεύθυνος για την πιστοποίηση των πολιτών – μόνιμων κατοίκων των περιοχών – οικισμών του επισυναπτόμενου Πίνακα Δικαιούχων Περιοχών – Οικισμών (Συνημμένο Έγγραφο I), οι οποίες υπάγονται στη δικαιοδοσία του.

 Γενικά Στοιχεία της Διαδικασίας

Η διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων της δράσης διενεργείται από την 18η/04/2017 έως και την 31η/10/2017. Εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης που κατοικεί μόνιμα στις περιοχές – οικισμούς του επισυναπτόμενου Πίνακα Δικαιούχων Περιοχών – Οικισμών μπορεί να απευθύνεται στην αρμόδια Αρχή του Δήμου της μόνιμης κατοικίας του και να αιτείται την πιστοποίηση του ως δικαιούχου της δράσης.
 
Η διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων εκκινείται με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου πολίτη, κατόπιν υποβολής σχετικής Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσής (Συνημμένο Έγγραφο II) του στον οικείο Δήμαρχο του Δήμου, στον οποίο διατηρεί τη μόνιμη κατοικία του και ολοκληρώνεται με την έκδοση της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας (Συνημμένο Έγγραφο 111) για την υπαγωγή του δράση.

–    Η Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας χορηγείται εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση του ενδιαφερόμενου στον Δήμο.
–    Για την απόδειξη της πραγματικής εγκατάστασης στο Δήμο υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο απόδειξη λογαριασμού Δ. Ε.Κ.Ο. (ΔΕΗ κ.α.) ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.).
–    Σε περίπτωση που από τα παραπάνω έγγραφα δεν δύναται αιτιολογημένα να αποδειχθεί η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου, αυτή αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο (ενδεικτικά: μισθωτήριο βεβαιωμένο από την οικεία Δ.Ο.Υ, απόδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας, διενέργεια αυτοψίας από τα αρμόδια όργανα κ.α.).
–    Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου.
–    Ο Δήμαρχος μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας με παράθεση ειδικής αιτιολογίας.

Για την έκδοση της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας, ο δικαιούχος πολίτης υποχρεούται να προσκομίσει ενώπιον της αρμόδιας Αρχής: α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.), β) πρόσφατη (την πιο πρόσφατη) απόδειξης λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. (ΔΕΗ κ.α.) ή εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους από την οικεία Δ.Ο.Υ. Εάν τα παραπάνω έγγραφα δεν αποδεικνύουν επαρκώς την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου, ο δικαιούχος δύναται να προσκομίσει κάθε άλλο πρόσφορο για την απόδειξη έγγραφο. Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων κατατίθενται υποχρεωτικά από τον δικαιούχο στην αρμόδια Αρχή.

Η Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή στη δράση εκδίδεται από τον οικείο Δήμαρχο, μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι ο αιτών κατοικεί μόνιμα σε περιοχή — οικισμό του Δήμου, η οποία συμμετέχει, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο Πίνακα Δικαιούχων Περιογών- Οικισμών, στη δράση.

Στη Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή των δικαιούχων στη δράση αναγράφονται υποχρεωτικά, το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, το πατρώνυμο του, ο Δήμος, η Δημοτική Ενότητα, ο Οικισμός, τι διεύθυνση TUG μόνιμης κατοικίας (οδός και αριθμός) του, η ημερομηνία και ο σκοπός έκδοσης της Βεβαίωσης. Ο σκοπός έκδοσης της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας είναι η υπαγωγή του ενδιαφερόμενου προσώπου στη δράση «Επιχορηγούμενη Δορυφορική Πρόσβαση των Μόνιμων Κατοίκων των Απομακρυσμένων Περιοχών της Χώρας στους Ελληνικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς Ελεύθερης Λήψης»·
 
Εάν στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου δεν υπάρχει οδοαρίθμηση, στη Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας είναι δυνατόν να μην αναγράφεται η διεύθυνση της μόνιμης
κατοικίας του (οδός και αριθμός). Η παραπάνω ρύθμιση εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις έλλεινι/ης οδοαρίθιιησης.

Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας που εκδίδεται για άλλον σκοπό ή δεν περιέγει τα παραπάνω στοιχεία δεν καθιστά τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα δικαιούγους της δράσης και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί από αυτά για την απόκτηση των υπηρεσιών της δράσης.

Η Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας, δύναται να χρησιμοποιηθεί από τους δικαιούχους, για την «εξαργύρωση» της δημόσιας επιχορήγησης, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος απαιτείται η έκδοση νέας, πιο πρόσφατης, Βεβαίωσης.

Επιμέρους Στάδια της Διαδικασίας
Τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων είναι τα ακόλουθα: Πρώτο Στάδιο
Επίσκεψη του ενδιαφερόμενου πολίτη στο κατάστημα του Δήμου της μόνιμης κατοικίας του με
τα ακόλουθα έγγραφα:
α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και
β) Πρόσφατο (τον πιο πρόσφατο) λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)*.

*Εάν η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν αποδεικνύεται από τα έγγραφα αυτά, ο ενδιαφερόμενος πολίτης δύναται να προσκομίσει κάθε άλλο πρόσφορο για την απόδειξη της παραπάνω ιδιότητας έγγραφο. Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων κατατίθενται υποχρεωτικά από τον δικαιούχο στην αρμόδια Αρχή.

Δεύτερο Στάδιο
α) Υποβολή Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης (βλ. Συνημμένο Έγγραφο II) για τη χορήγηση της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή του ενδιαφερόμενου πολίτη στη δράση.

Τρίτο Στάδιο
Αξιολόγηση των προσκομιζόμενων εγγράφων από την αρμόδια Αρχή και διαπίστωση στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου πολίτη της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου σε περιοχή – οικισμό που συμμετέχει στη δράση.

Τέταρτο Στάδιο
Έκδοση της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή του δικαιούχου στη Δράση από την αρμόδια Αρχή.

 
 
 
 
www.dikaiologitika.gr
 
 
 

Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα

Επόμενο Άρθρο