ΑΣΕΠ 3Κ Προσωρινοί πίνακες: Η διαδικασία και οι προθεσμίες για τις ενστάσεις

Οι προσωρινοί πίνακες για τους ΥΕ και ΔΕ της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ ανακοινώθηκαν μετά από πολλές περιπέτειες και χωρίς ακόμα να έχουν ξεπεραστεί όλα τα προβλήματα το Σάββατο και από χθες Δευτέρα όσοι έμειναν εκτός έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης.

Συγκεκριμένα, η προθεσμία υποβολής ενστάσεων στο ΑΣΕΠ τόσο για τους ΥΕ όσο και για τους ΔΕ ορίζεται από 2 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα, έως και την πάροδο της 11ης Απριλίου 2018, ημέρας Τετάρτης.

Παράλληλα οι ΠΕ και ΤΕ έχουν δικαίωμα υποβολής έντασης μέχρι τις 10 Απριλίου.

Η διαδικασία υποβολής έντασης

Να σημειωθεί, σύμφωνα με τους κανόνες του ΑΣΕΠ, κατά των Προσωρινών Πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρισής τους στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Επιπλέον, η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ όσο και στη σχετική ανακοίνωση στον τύπο.

Η άσκηση της ένστασης γίνεται:

με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ

Ένσταση για την

Προκήρυξη 3Κ/2018

Κατηγορία Π.Ε ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.

T.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) (210-6400241, 210-6400686)
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) (prosl.enstasi@asep.gr).
Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο είκοσι (20) ευρώ, άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο προμηθεύεται:

ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν πιστοποιημένοι και μη πιστοποιημένοι χρήστες του TAXISnet,
μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (Υ.Α.),
από Δημόσιο Ταμείο.
Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Το ΑΣΕΠ θα ελέγξει τα υποβληθέντα από τους φερόμενους ως διοριστέους/προσληπτέους δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού/πρόσληψης δεν αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται ή εάν τα δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν ή δεν υπήρχαν κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ο υποψήφιος που φέρεται ως διοριστέος/προσληπτέος διαγράφεται από τους οικείους πίνακες και αποβάλλεται από τη διαδικασία.

Στη συνέχεια ελέγχονται τα δικαιολογητικά του αμέσως επόμενου στη σειρά κατάταξης προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού/πρόσληψης αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται και ότι υπήρχαν κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Παράλληλα ελέγχονται τα κριτήρια κατάταξης όλων των φερομένων ως διοριστέων/προσληπτέων, μέχρις ότου, ύστερα από ενδεχόμενη αναμόρφωση της βαθμολογίας τους, συμπληρωθεί ο αριθμός που απαιτείται για την κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων.

Πώς θα εκδώσετε e-Παραβόλο για υποβολή ένστασης στο ΑΣΕΠ

Κατά την έκδοση του e-παραβόλου επιλέξτε:
Α. Στο πεδίο Φορέας Δημοσίου: Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

Β. Στο πεδίο Κατηγορία Παραβόλου: Υποβολή ένστασης

Γ. Στο πεδίο Τύπος Παραβόλου: Υποβολή ένστασης για προκηρύξεις/ανακοινώσεις που έχουν εκδοθεί μετά την 9η Φεβρουαρίου 2017

Αναγράψτε τον 20ψήφιο κωδικό παραβόλου στην ένστασή σας.
Καταβάλλετε το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.
Προσοχή: Ο 20ψήφιος κωδικός παραβόλου που έχετε αναγράψει στην ένσταση, πρέπει να είναι ίδιος με αυτόν για τον οποίο καταβάλατε αντίτιμο.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2018 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ)

Πίνακας Διοριστέων       Πίνακας Απορριπτέων    Συνολικά Αποτελέσματα

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2018 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ)

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ

ή

Εναλλακτικά εδώ

www.dikaiologitika.gr

Επόμενο Άρθρο