ΕΦΚΑ: Επιστροφή δώρων και επιδομάτων μέχρι 2.500 ευρώ και μάλιστα έντοκα

Έξι νέες αποφάσεις, που εκδόθηκαν πρόσφατα και έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΝΥΠΕΚΚ, διατάσσουν τον e-ΕΦΚΑ να καταβάλει έντοκα (τόκος 6% από την επίδοση της αγωγής) τα αναδρομικά του 11μήνου (Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016), σύμφωνα άλλωστε και με τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας.
Στο μεταξύ στην καταβολή των αναδρομικών επικουρικών συντάξεων και δώρων θα προχωρήσει ο ΕΦΚΑ στους συνταξιούχους που θα δικαιωθούν δικαστικά και θα τελεσιδικήσει η υπόθεση τους.Σύμφωνα με πληροφορίες ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει το ποσό των αναδρομικών κάθε φορά που θα δικαιώνεται ένας συνταξιούχος και σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει μαζική πληρωμή.

Αναλυτικά οι αποφάσεις:

Πρώτη απόφαση:

Η πρώτη απόφαση (υπ’ αριθμόν 10923/2022) που εκδόθηκε στις 5 Αυγούστου 2022 αφορά αποβιώσασα συνταξιούχο που ζητούσε να της καταβληθούν 2.800 ευρώ για το διάστημα από την 1/1/2015 έως και τις 31/12/2018. Τελικά, το δικαστήριο επιδικάζει να καταβληθούν στους κληρονόμους της 800 ευρώ (ήτοι 200 ευρώ επίδομα άδειας έτους 2015, 400 ευρώ δώρο Χριστουγέννων έτους 2015 και 200 ευρώ δώρο Πάσχα έτους 2016) με επιτόκιο 6% ετησίως από την επίδοση της αγωγής.

Δεύτερη απόφαση:Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη (υπ’ αριθμόν 10929/2022), συνταξιούχος του ταμείου ασφάλισης νομικών ζήτησε να του επιστραφούν 3.656,92 ευρώ για τις περικοπές που υπέστη το ίδιο διάστημα.Τελικά, το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να του καταβληθούν οι νόμιμοι τόκοι στο ποσό των 1.306 ευρώ που είχε ήδη λάβει για το επίμαχο 11μηνο, από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Μάιο του 2016.

Τρίτη απόφαση:Η τρίτη απόφαση (υπ’ αριθμόν 12187/2022) διατάσσει τον ΕΦΚΑ να καταβάλει σε συνταξιούχο 645,15 ευρώ νομιμοτόκως για τις περικοπές στην κύρια σύνταξη συνταξιούχου ασφαλιστή για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Τέταρτη απόφαση:Σε ό,τι αφορά την τέταρτη απόφαση (υπ’ αριθμόν 10934/2022), το δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να επιστραφούν αναδρομικά ύψους 724,46 ευρώ σε συνταξιούχο του ΙΚΑ για τις περικοπές στην επικουρική του σύνταξη από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Ιούνιο του 2016.

Πέμπτη απόφαση:Η πέμπτη απόφαση ξεχωρίζει λόγω του ύψους του ποσού που καλείται να καταβάλλει ο ΕΦΚΑ, 3.249,70 ευρώ συν τους νόμιμους τόκους, καθώς αφορά συνταξιούχο τραπεζικό και αναδρομικά για το επίμαχο 11μηνο.

Έκτη απόφαση:Η έκτη και τελευταία απόφαση, που εκδόθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2022, επιδικάζει αναδρομικά ύψους 800 ευρώ νομιμοτόκως σε συνταξιούχο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών για την κατάργηση των καταβαλλόμενων με την κύρια σύνταξή του επιδομάτων εορτών και αδείας. Στην τελευταία υπόθεση το Δικαστήριο κρίνει ότι ο ενάγων εδικαιούτο να λάβει επιδόματα εορτών και άδειας, κατά το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως 11.5.2016. Τούτο δε ενόψει του ότι ο ενάγων συγκέντρωνε την προϋπόθεση της συμπλήρωσης του 60ου έτους της ηλικίας του, βάσει της προϊσχύουσας του ν. 4093/2012 νομοθεσίας (άρθρο τρίτο παρ. 10 του ν. 3845/2010) και, επιπλέον, από τα στοιχεία της δικογραφίας, δεν προκύπτει ότι οι καταβαλλόμενες σε αυτόν συντάξεις, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων εορτών και άδειας, υπερέβαιναν κατά μήνα το ποσό των 2.500 ευρώ (κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 3845/2010).

Συνεπώς, στοιχειοθετείται αποζημιωτική ευθύνη του εναγόμενου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από την εφαρμογή της ως άνω διάταξης του άρθρου πρώτου υποπαρ. ΙΑ.6 περ. 3 του ν. 4093/2012 και προς τούτο πρέπει να υποχρεωθεί ο τελευταίος να καταβάλει στον ενάγοντα, ως αποζημίωση, κατά τα άρθρα 105 και 106 του Εισ.Ν.Α.Κ., τα ποσά που αντιστοιχούν στα μη καταβληθέντα επιδόματα εορτών και αδείας, κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα (11.6.2015 – 11.5.2016) και, συγκεκριμένα, το επίδομα άδειας έτους 2015, το δώρο Χριστουγέννων έτους 2015 και το δώρο Πάσχα έτους 2016, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 800 ευρώ (αφαιρουμένων των νόμιμων κρατήσεων).

www.dikaiologitika.gr
Επόμενο Άρθρο